"Fotostichting Diessen"
                                        Doelstelling Fotostichting Diessen:

"Het op verantwoorde wijze vormen en beheren alsmede raadpleegbaar maken van collecties foto's en ander beeldmateriaal welke betrekking hebben op het leven in de gemeente Diessen, alles in de ruimste zin van het woord"
aldus de stichtingsakte van Fotostichting Diessen bij de oprichting, eind 1991.

De Fotostichting heeft getracht dit doel te verwezenlijken door een groot aantal werkzaamheden, die sindsdien ter hand zijn genomen:

-het vormen en beheren van een eigen collectie foto's over Diessen, Haghorst en Baarschot.
*De stichting beschikt over een eigen collectie, die regelmatig wordt uitgebreid, o.a. met foto's die
  verschenen zijn in het lokale blad De Deusone.
*Sinds 1992 is de collectie Sevens in bruikleen. Deze, uit heemkundige oogpunt waardevolle
  collectie, is digitaal geÔnventariseerd en gerubriceerd.
*Eind 1996, toen de gemeente Diessen werd heringedeeld bij de gemeente Hilvarenbeek, kwam de
  fotocollectie van de voormalige gemeente Diessen in beheer bij de Fotostichting.
*Een medewerker van de Fotostichting is bezig de omvangrijke verzameling van Gust de Vries
  digitaal toegankelijk te maken.

-het organiseren van tentoonstellingen.
*In 1996 organiseerde de Fotostichting samen met comitť Diosna een tentoonstelling over "Diessen
  in oorlogstijd".

-het verzorgen van de Fotorubriek in Deusone.
*Sinds 1992 verzorgt de Fotostichting deze rubriek, waarin een oude foto wordt getoond en
  beschreven, in de tweewekelijks verschijnende lokale nieuwskrant De Deusone.

-het uitgeven en mede-uitgeven van boeken.
*In eigen beheer en onder redactie van de Fotostichting wordt sinds 1993 jaarlijks een boekje in de
  heemkundig georiŽnteerde serie "Hers en geens dur Diessen" uitgegeven. Eind 2010 zal deel 18
  in deze serie uitkomen.
*Bovendien heeft de Fotostichting medewerking verleend aan een boek over Diessen in de Tweede
  Wereldoorlog, getiteld "In bange en in blije dagen", dat in 1996, bij de viering van 50 jaar
  bevrijding verscheen.
*Tenslotte verleenden bestuursleden van de Fotostichting medewerking aan "Van Deusone naar
  Diessen", een boek met de geschiedenis van Diessen, Baarschot en Haghorst, dat eind 1996 in
  opdracht van de voormalige gemeente Diessen werd geschreven door twee geschiedkundigen.

-het fotograferen wat er in Diessen, Haghorst en Baarschot gebeurt door de stichting aangestelde
dorpsfotograaf.

*Sinds 1997 legt onze dorpsfotograaf zoveel mogelijk vast wat er in onze dorpen verandert of
  dreigt te verdwijnen.