"Fotostichting Diessen"
Boek "wat Dies... meer zij"

hoofdstuk 7

Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot

Door Gust de Vries, Ad van Doormaal, Toos Soetens en Wil Vennix.

m.m.v. Piet van Bijsterveldt, Sus van Gils en Diny Teurlings

------------------------------------------
__________________________________________

Gebruiken
pag.: 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166
Gebeurtenissen
pag.: 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180
__________________________________________Hoofdstuk 7: Feestelijke leven en tradities


Gebruiken
Diessen kende vroeger een aantal tradities en gebruiken die nu nagenoeg geheel verdwenen zijn. Door de primitieve communicatiemogelijkheden, de slechte wegen en de beperkte vervoermogelijkheden, leefde men destijds zeer geïsoleerd. Tradities en gebruiken speelden zich dan ook hoofdzakelijk af in een kleine gemeen­schap, meestal een buurt. Per buurt konden ze nogal eens verschillen. Ze werden dankbaar aangegrepen als onderbreking van de dagelijkse sleur en het vele zware werk, dat met handkracht moest gebeuren en zeer tijdrovend was.

De enige jaarlijkse vermakelijkheid, waar groot en klein van Diessen een geheel jaar naar toe leefde, was de kermis op de eerste zondag van september. Tot 1820 werd de kermis steeds op de zondag na 7 november (feestdag van St. Willibrordus) gehouden. Wegens de winterkoude was dit niet zo geslaagd en daarom werd in 1820 voor de eerste zondag van september gekozen.
De jonge mensen van 20 tot 30 jaar maakten vooraf afspraakjes om samen kermis te vieren; ook wel jongeren van rond de 18 jaar, maar dan stiekem, want zij waren nog te jong. De hele familie, ooms, tantes, neven en nichten, kwamen van heinde en verre over en ze aten allemaal mee van een rijkgedekte tafel met ham en zelf­gebakken krenten- en boerenmik. Sommigen kwamen al 'op d'n middag' en zij deden zich te goed aan de opgediende kermiskost: soep, gebraden ribbekes en pudding of rijstebrij met suiker.
Men liep 's zondags langs de kramen, dronk voor het café een biertje of een borreltje, luisterde naar de fanfare of men zwierde een keer in de mallemolen, zweef en schommels. De jongelui hadden meestal 's zondags hun kermis gehad, althans zeker de jonge vrouwen. Een enkele keer mochten jongens en meisjes samen nog naar het koningschieten op kermismaandag gaan kijken. De jonge mannen gingen door de week tijdens de kermis­dagen wel uit, ook toen er nog niet gedanst mocht worden. Toen dit later wel werd toegestaan, gingen de meisjes ook mee, maar ze moesten wel voor het vallen van de avond weer thuis zijn.

Buiten de kermis en de kerkelijke feesten was er verder in de loop van het jaar in Diessen niet veel te doen. Alleen 's zondags na de hoogmis ging men nog wel eens in de cafés een borreltje drinken, waarbij het nieuws besproken werd. Het gemeentenieuws werd na de hoogmis afgekondigd door de gemeentebode, meestal de veldwachter, die dan in een klein hokje (het gebooi) stond.
Jongelui gingen om elkaar te kunnen ontmoeten te voet of met de fiets naar de Oirschotse kapel ('d'n Heiligen Eik'), de Kouwmert (februari markt), maaimert (mei markt) en de klottermert (in de Sinterklaastijd) in Tilburg. Ze gingen ook zomaar ergens een avond 'buurten' of kaarten. Zo kwamen ze in alle dorpen van de omtrek en maakten op deze manier dikwijls kennis met hun aanstaande vrouw.
Het uitgaan was het voorrecht van de mannelijke jeugd. De meisjes moesten, áls ze al een keer mochten gaan, voor het donker binnen zijn.
De kermis heeft op vele plaatsen gestaan, meestal op d'n Heuvel (voor café Kerkzicht en het patronaat).
160
In de vorige eeuw hielden de vrouwen 'een spinning', een bijeenkomst waarbij de meisjes voor de gezellig­heid samen sponnen op het spinnewiel.
Begin deze eeuw bleef slechts het woord bestaan: er werd niet meer gesponnen, maar men kwam bij elkaar om feestelijk koffie te drinken. Er werd gedanst (met de jongens) op de schuurvloer, stiekem en zonder de toe­stemming van de pastoor.

De burenhulp was in die dagen groot. Bij ziekte, overlijden, brand of andere tegenslagen werd op het bedrijf geholpen totdat de mensen zichzelf weer konden redden. Er was een groot medeleven op zowel de hoogte­ais de dieptepunten van het leven, van de geboorte tot de dood.

Als er een klein Diessenaartje met behulp van de buurtbaker, vroedvrouw of dokter geboren was, ging de gelukkige vader het nieuwe burgertje met als getuige een buurman 'aangeven' op het gemeentehuis. Ze kwa­men dan soms laat en enigszins zigzaggend terug, want geen 'kapelleke' werd zomaar voorbijgegaan. Enkele buurvrouwen werden op de z.g. 'suikeren boterhammen' verzocht, wittebrood met suiker, dat toen een echte traktatie was. Zolang de kraamvrouw in bed lag, nam een buurvrouw het huishoudelijk werk over.
Voor de doop liepen de peettante en de buurvrouw met de dopeling naar de kerk, als het enigszins kon op de geboortedag zelf (daarom kon de moeder nooit mee). Mocht het kind komen te sterven zonder gedoopt te zijn dan kon het immers niet in de hemel komen.

Ook als de dood had toegeslagen, stonden de buren klaar. De dode werd afgelegd door de beide buurechtpa­ren en zij gingen ook huis aan huis het overlijden van de buurtgenoot aanzeggen. Het aanzeggen bij de familie van de dode (tot in de verre omtrek) werd door de buurt aan de minst vragende verpacht. Drie avonden na
elkaar werd in het huis van de overledene de rozenkrans gebeden.
De buren waakten 's nachts ook bij het lijk; bij een dode vrouw moesten dat de vrouwen en grote meisjes doen. In het huis van de overledene werden alle schilderijen omgedraaid, de vensters gingen dicht en vóór de deur werd een 'busselke' gezet, een bosje stro met drie of vijf bakstenen er schuin tegenaan. Kinderen en ongehuwden kregen een palmtakje met strikjes erbij. Men werd 'gebid op de uitvaart en de kèès' (uitgenodigd voor de uitvaart en boterhammen met kaas). Voor deze koffietafel zorgden de buurvrouwen.

In die tijd was men afhankelijk van elkaar: men had elkaar nodig en burenhulp was bittere noodzaak. Als een boer ging verhuizen, gaf hij voordat hij vertrok, een 'schaai-fooi', een feestje. Bij de verhuizing hielp de hele nieuwe buurt mee met de z.g. 'boerenovertrek'. Met een 'schoonkar' (huifkar), versierd met rozen van papier en daarin een kroon, trok men in alle vroegte naar de boerderij waar de boer ging vertrekken. Alles werd op karren geladen en naar het nieuwe verblijf gebracht. Onderweg werd elke herberg aangedaan.
De jongelui van de toekomstige buurt moesten het vee leiden en er tevens voor zorgen dat de kroon niet bemachtigd werd door de oude bewoners. Als deze laatsten daarin slaagden, kon de nieuwe buurt pas na het geven van een flinke traktatie, de kroon terugkrijgen.
Bij de nieuwe boerderij werd de nieuwkomer door de naaste buur verwelkomd met een borrel brandewijn. Later was er een 'herdlaai': de hele nieuwe buurt werd door de nieuwe boer verzocht en getrakteerd. Men keek ook reikhalzend uit naar de 'èrpel-fooi' of 'petráás-fooi', meestal na de Diessense kermis. Nadat de aardappels gezamenlijk uitgedaan waren, mochten de helpers als dank 's avonds op de koffie komen; vaak mondde het uit in een gezellig feestje.

Er bestonden vroeger ongeschreven wetten waar men zich aan te houden had. Afwijken van het gebruikelijke leefpatroon werd niet getolereerd en men kon meedogenloos ingrijpen in heel persoonlijke aangelegenheden.
Boerenovertrek van Pietje Schilders in 1941 van Westel­beersedijk naar Tonger/oseweg.
We zien v./n.r.: Frans Wil/ems (d'n Huub) - Kees van de Meijdenberg - Toon Timmermans P.z. - Piet Vingerhoets.
161
Het resultaat van Maai-aovend.
Als een langdurige verkering op het laatste moment uitraakte, dan ging men 'toffelen' of tafelen. Toffelen was van overheidswege verboden en er werden dan ook meermaals processen-verbaal opgemaakt. Met kafmo­lens, kaf en allerlei gerei wat maár herrie maakte, trokken jonge mannen uit de buurt luidruchtig naar de des­betreffende woning, maakten daar een enorm kabaal en bliezen kaf tegen de gevel. Vaak ontaardde dit toffe­len in vernielingen en volgde er ruzie, zodat uiteindelijk de veldwachter er met harde hand een einde aan moest maken.

Als een jong paar ging trouwen, zorgde de buurt voor het z.g. 'losschieten'. In de buurt waar de bruid woonde, werd op de avond voor de dag van de huwelijksaangifte door ongehuwde mannen geschoten, meestal met carbid in grote bussen of oude melkkannen, waardoor de bruid verplicht was de jongelui te trakteren op bier. Indien ze geen 'schietbier' gaf, werden er op de trouwdag klompen aan een boom gehangen als 'offerblok' met een gedicht naar eigen keuze en/of fantasie erbij zoals b.v. 'Hier offert men voor de man, die het schietbier niet betalen kan!'

In de nacht van 30 april op 1 mei (maai-aovend) trok de jeugd erop uit om losse voorwerpen en alle werktui­gen van boeren en burgers, die zomaar rond het huis lagen en onbeheerd buiten waren blijven staan, naar het centrum van het dorp, het gemeentehuis, te slepen. Sommige dingen werden hoog in een boom tentoonge­steld en de slachtoffers moesten zelf maar weer zien hoe ze hun eigendommen thuiskregen.
In diezelfde eerste-meinacht plantten de jongens de meitakken op de daken, waarmee ze hun oordeel over de meisjes in die woning uitspraken. Vrijers of jongens die een oogje op een meisje hadden, plantten een mooie berke- of dennetak. Heel vroeger kregen meisjes die met meer dan één jongen liepen, een kersetak, want aan zo'n meisje 'kon iedereen plukken'. Een kwaai meisje kreeg een dorentak; dat wees op een stekelige, kattige meid. Natuurlijk waren 's morgensvroeg de kerse- en dorentakken al meteen door de meisjes weggehaald.

De meeste van de hierboven beschreven gebruiken en tradities zijn inmiddels verdwenen. De kermis bestaat natuurlijk nog, maar is slechts één van de vele uitgaansmogelijkheden geworden. De boerenovertrek bestaat alleen nog als folkloristisch verschijnsel en maai-aovend wordt sinds enkele jaren nauwelijks meer gevierd.
Het losschieten bestaat nog wel, met name in de buurtschappen buiten de bebouwde kom (waar tradities ove­rigens in het algemeen langer in ere worden gehouden).
Bij verhuizing bracht de buurtschap uitkomst en hielp mee, zoals hier bij de boerenovertrek van Piet Schilders 1941.
Vl.n.r.: Jans Bruurs - Anna Timmermans - Bertha van Gils - Cato van Gils - Sus van Gils - Miet van Gils - Marie van Gils - Miet Bekkers - Mina van Gils - Kee van Gorp - Nel de Weijs.
162
Onderweg werd café Stokkermans aangedaan.
Nel de Weijs - Dina Schilders - Mina Jansen - Jos Vinger­hoets - Knillis Schilders.

De vele karren werden voorafgegaan door zingende en hossende jongelui.
We zien: Greet Timmermans - Cato van Gils - Bertha van Gils - Sien van Gils - Kee van Gorp - Nellie van Gils - Mien van Gils - Miet Bekkers - Miet van de Meijdenberg - Mina Jansen - Nel de Weijs - Anna Schilders - Sjaan Schilders.
Luchtfoto ± 1946/'47 vanuit de kerktoren.
Op de voorgrond de Kerkstraat met patronaat en kiosk; in het midden café Kerkzicht; daarachter de Willibrordusstraat met de kermis.
163
Haghorstse carnavalsvierders in café Nol Verhoeven (1960).
Boven v.l.n.r.: Jan van de Wal - Eduard Bakkers - Frans van Doormaal J.z.;
onder: Piet de Wit - Bas Grootenboer - Jos de Wit - Janus van Dorst.
Vastenaovend voor café Van den Eijnden (1929)
Bovenste rij v.l.n.r.: Piet van den Eijnden - Nel van den Eijnden - Marie Nouwens - Graat de Wijs - Miet van Nunen - Rie van Bijsterveldt - An van Nunen - Piet de Wijs - Willem Timmermans - Jo Jansens - Janus Verhoeven - Marie Marijnissen - Jan Reijrink.
Tweede rij: Jan Stokkermans - Jana de Wijs - Jana Evers - Miet van de Laar - Jan Evers - Jantje de Wijs - Jana Verhoeven ­Anna de Wijs - Mina Evers - Miet Nouwens - Tonia Diepstraten - Ant Schelle - Nard van Hamond.
Onderste rij: Willem van de Wouw - Janus van Nunen - Janus Michielsen - Janus Stokkermans - Willem Nouwens - Toon Reijrink - Tinus Nouwens - Marie van Erp - Anna van Erp - Frans Nouwens - Marinus Nouwens - Frans de Kroon - Nier de Wijs - Hendrik Reijrink - ? - Janus de Kroon - Tinus Linnemans.
164
Vastenaovond 1946
Staande v.l.n.r.: Bertha Schepens - Alda van de Wal - Siska van Gils - Riek Stapelbroek - Justa van Dal - ? Stapelbroek - Jans Verhoeven - Bertha van Gils - Door Donkers - Lina Roozen - Frieda Teurlings - Cor de Vries - Nellie Heuvelmans.
Knielend v.l.n.r.: Riet van Bijsterveldt - Riet Hordijk - Stien Baetsen - Riekske van de Wal - Riek Diepstraten - Thera van Doormaal - Jo van Gijsel - Sien Kroot - Lies van Strijdhoven - Riet van Hees - Mien van Gils - Jo van Dal - Nelly Heuvelmans - Nelly Spieringhs.
Koninginnedag in 1926-1927.
165
Sinterklaas, vele jaren in Haghorst 'gespeeld' door Ernest Verhelst, werd in Dh Horst door het onderwijzend perso­neel ontvangen (1959-1960).
v.l.n.r.: Graad Linnemans - Bertrand Verhelst - juf Mieke Schenkels - Geert van Gestel - meester Van Delft - mees­ter Adri vim Steensel.
Sinterklaas voor het Theresiagesticht.
We herkennen bij het paard Sjef de Kroon. Verder Jan van Korven - Jef de Brouwer - Judi Lagendijk - Toon en Annie Heu­velmans - Jo Schilders - Kees van Gils - Ton Verhoeven.
Sint bij gezin Harrie en Cato Baijens-Ansems ( ± 1955).
Links vooraan zien we Wout - Els - Cor - daarachter Annelies - Ad.;
rechts: Henk met achter hem Toos - Marie en Riky.
166
Broeder Jos de Graaf kwam, na 9 jaar in Kongo gewerkt te hebben, op 4 juli '54 voor het eerst terug op vakantie en werd door 'bruidjes' uit de buurt vanaf de Julianastraat tot zijn ouderlijk huis in de Laarstraat begeleid.
v.l.n.r. zien we Lina Roozen - Marietje van den Broek - Martina met zoon Ad op de arm - moeder Luus de Graaf - Riet - Jos - kapelaan Van der Sande - broer Kees en broer Piet.
De bruidjes zijn v.l.n.r.: Corrie Roozen - Ria Verhoeven - Ria de Loos - Luus Roozen - Nelly Kroot - Marlies de Graaf P.d. ­- Nelly van Helvoirt J.d. - Annie Verhoeven - Sjan de Graaf P.d. - Ria van Gestel J.d. - Nelly Verhoeven - Wil Aerts - Tonny van Rijthoven - Susanne Vingerhoets H.d. - Dora Spaninks Wd.
Brand bij Kees Roozen in 't Hoekje (1934), waar men nog met de handbrandspuit bluste. De hele buurt stond klaar om te helpen. Met witte overal is Jan Smetsers Adr.z.
167
Gebeurtenissen

Behalve het vaste patroon van tradities en gebruiken, gebeurde er in Diessen natuurlijk nog het een en ander. Op de volgende pagina's vindt u een groot aantal grot en kleineevenementen en/of gebeurtenissen uit het Diessen van voor 1960.
Ereboog op kruispunt Julianastraat-Willibrordusstraat t.g.v. installatie burg. Nijssen in 1923.
We herkennen o.a.: Jan Schoenmakers - André, Riek en Leen Loonen - Jan Heuvelmans - Anneke Spekenbrink - Jan van Dal - Fons, Jans en Cato van Gijsel - Leen Verbeek.
'Baarschotse boeren en boerinnen' na het inhalen van burgemeester Wijnhoven op 18 september 1947.
Op het muurtje van het H. Hartbeeld op 't Laar zien we:
Boven v.l.n.r.: Cor Bekkers - Co van Gils - Koos Schepens - Grarda Kolsteren - Sien van Gils - Co Schepens - Sisca Roozen - Toos Vingerhoets - Therus Roozen - Stien Baetsen - Lucia Roozen - Jo Stokkermans.
Midden v.l.n.r.: Harrie Rooijakkers - Miet Clemens - Jan Bekkers - Lies Schepens - Net Baetsen - Janus Bruurs - Bertha van Gils - Jan Bruurs - Sjaan Bruurs - Piet van Gils - Janus Nooijens - Lina Roozen - Piet Bekkers - Anneke Kuijpers.
Geknield v.l.n.r.: Kees Snelders - Anna Stokkermans - Jans Roozen - Kees Clemens - Cor Bruurs - Jan de Laat - Miet van Korven - Janus Bruurs - Cor Bruurs.
168
De Haghorstse schooljeugd op de versierde wagen haalde de nieuwe burgemeester Wijn ho ven in 1947 aan de gemeentegrens op de Beerseweg af.
Met deze wagen uitte Haghorst de wens een nieuwe school te krijgen. We herkennen:1 Mien van Spreeuwel - 2 Coleta Donkers - 3 Riet Lin­nemans G.d.  -     
  4 Greet Donkers - 5 Harrie Evers - 6 Driek de Wit - 7 Piet de Wit - 8 ? - 9 Piet van Ooster­wijk - 10 Bart Vugts - 11 Jan Schoenmakers - 12 Jos Schoenmakers - 13 Tonnie Evers - 14 Riet Linnemans ­15 Kees Schoenmakers - 16 Annie Linnemans Md. -17 Corrie Vugts F.d. - 18 Jo van Dijk - 19 Harrie Stokker­mans - 20 ? - 21 Sjef Verhoeven - 22 ?- 23 Jo Stok­kermans - 24 Nelly Mol - 25 Annie Linnemans ­
26 Janus van Dorst - 27 Sjaak Verhoeven - 28 Theo Donkers - 29 ? - 30 ?­

Diessense notabelen wachten de nieuwe burgemeester Wijnhoven op voor het gemeentehuis in de Julianastraat.
V.l.n.r.: Sjaak van Riel - Frans Hendrikx - Janus Vingerhoets - Jan van den Hout - Sjaak van Riel F.z. - daarachter Sjef Heu­velmans - in de deur Tinus Nouwens - Frans van der Meer - Kees de Loos - Janus van Bijsterveldt - Harrie van Riel Cz. ­- Harrie van Hoof - ? - Tinus Roozen.
169
Dineke Hordijk als bloemenmeisje in de Kroningsfeesten 1948.
Bevrijdingsoptocht voor het gemeentehuis in de Julianastraat.
We herkennen als toeschouwers Frans Willems - Wim van de Ven - Corrie de Laat. Willem Klessens als voerman.
170
Deze foto is genomen t.g.v. de gouden bruiloft van Wiek Lagendijk in 1945.
Vl.n.r.: Harrie de Greef - Josef Stapelbroek - Willy Assinck - Mieneke Wiegerink - Theo Assinck - Jantje Marijnissen - Pieta Jansen - Jantje Assinck.
Op 7 september 1949 bezocht koningin Juliana Diessen.
De schoolkinderen kregen vrij om koningin en prins van dichtbij te kunnen aanschouwen en toe te juichen. Uit de hoe­veelheid van 'koppen' herkennen we o.a.:
Frans van der Meer - kapelaan Klomp - Bueters - pastoor Verstijnen - burgemeester Wijnhoven (die wel door de grond kon zakken omdat hij zijn ambtsketen vergeten was om te hangen) - een uit volle borst zingende mevr. Wijnhoven - Brord van Gils - pastoor Van der Linden - Janus Vingerhoets - Jac Peeters - Frans Hendrikx - Graad Linnemans - Janus van Bij­sterveldt - Jan en Kees van den Hout - Nol Donkers - Tinus Roozen - Willem Klessens - Kees Schoenmakers - Koos Teur­lings - Annie van Dijck - Sjef van Doormaal - Hannes de Greef - Wiek Lagendijk - Willem Klessens.
171
Optocht t.g.v. de troonsafstand van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana in 1948.
Voor de kruising Julianastraat-Echternachstraat zien we de kinderen van Frans Heuvelmans: Sjef - Harrie - Ad ­Bertha.
Ook de kinderen van meester Harrie Sevens liepen mee. v.l.n.r.: Jeanne - Toos - Kees - Leni.
Ook deze vijf kinderen deden hun 'woordje' bij de instal­latie van burgemeester Voets op 11 juni 1931.
v.l.n.r.: Quirina Peeters Jac.d. - Riet Peeters Jac.d. - Wim Schoenmakers - Zusje Vingerhoets Ant.d. - Zus/Cor Smetsers Ant.d.
T.g.v. de diamanten bruiloft van Toon en Jans van Door­maal-Bruurs (1936), maakten de kinderen van Toontje Vingerhoets, Franske - Toon - en Sis dit huifkarretje met hun hondje ervoor voor de optocht. In de deur van hun kruidenierswinkel staat hun zus Lies. Links naast de deur Sjef Heuvelmans. Rechts staat Marie van den Heuvel.
172
De brandweer met haar eerste motorbrandspuit, die de gemeente in 1934 kocht, poseert voor café Nol Verhoeven in 1935-1936.
Op de wagen v.l.n.r. Frits Timmermans - Jan van Gestel - Frans van Hoof - Fons Schoenmakers - Jan Smet­sers:
daarna v.l.n.r. Sjef van Gestel- Jan Vingerhoets - Kees van Gestel- Fons van Gijsel- Driek Vingerhoets - Piet Hordijk - ­Harrie van Riel - Jan van Dal -
daarachter Sjef Heuvelmans.
Onder de veranda zien we Frans Olieslagers met Janus van Dal op de arm.

Met de komst van de nieuwe brandweerauto in 1956 werd met weemoed afscheid genomen van de eerste motorbrand­spuit, maar ook van deze Chevrolet, bouwjaar 1943, die van een legerdump afkomstig was en in 1949 bij Driek Vinger­hoets gekocht was voor f 1500.
De Chevrolet werd destijds aangeschaft omdat het vaker voorkwam dat er bij brand e.d. geen enkele auto binnen de gemeente was, die de brandspuit kon vervoeren. Dit moest dan met paard en wagen gebeuren, wat uiteraard de nodige vertraging gaf.
De officiële ingebruikneming van de nieuwe brandweerauto vóór het gemeentehuis op 20 september 1956.
Op de voorgrond burgemeester Wijnhoven (met papier in de hand) en de raadsleden Janus van Heerbeek - Janus Vinger­hoets en Jan van den Hout (op de rug).
De brandweermannen zijn v.l.n.r.:
Kees van Gestel F.z. - Sjef Smetsers Az. - Harrie van Rijthoven J.z. - Kees van den Heuvel G.z. - Sjef Verhoeven Az. - Piet Vingerhoets Hz. - Janus van Dal J.z. - Jan Smetsers Jz.
173
Kinderen van Toontje Vingerhoets aan het knikkeren.
Diamanten bruiloft Jantje de Wijs en Drieka Koppens 1961.
1 Jan Roelofs - 2 Gerardus de Wijs - 3 Ties Mallens ­4 Ties Hermus - 5 Jan van de Meijdenberg - 6 Toon Jansen - 7 Reinier de Wijs - 8 Annie Neines - 9 Jantje de Wijs - 10 Miet de Wijs - 11 Drieka Koppens - 12 Ria Derks - 13 Diny van Dijck - 14 Rien de Wit - 15 Mieke Mallens - 16 Ans der Kinderen - 17 José Jansen ­
18 Ans van Dijck - 19 Hannie Derks - 20 Mien der Kin­deren - 21 Piet Malles.
Sjef - Neelie - Fien van Roovert in hun zelfgemaakte win­keltje (1960).
174
Frans en Hanneke van Gestel-Aarts vóór de kerk bij hun gouden huwelijksfeest op 30 april 1957.
Links op de voorgrond v.l.n.r.: de bruidjes Yvonne Sevens - Carine Timmermans J.d. - Hanny van Dijck - Hanny Timmer­mans J.d.;
rechts vooraan Rietje/Joke Vingerhoets ,J.d. - Nellie van Hoof Fd.;
achteraan Marlies Hordijk - Els van Dijck - Dineke Hordijk;
in de kerkdeur v.l.n.r. Sjef - Piet - Marie van Gestel - Sjaan van Gestel.

Timmermans - 33 Gérard Hor­dijk - 34 Marlies van Stokkum
- 35 Toos Heuvelmans ­- 36 ? Roozen - 37 Marlies Hordijk - 38 ? - 39 Bertha van Hees - 40 Jef de Kroon - 41 Jef Smetsers ­- 42 Bertha Heuvelmans - 43 ? Roozen - 44 ? - 45 ?­ - 46 Miet Maandonks - 47 ? Hendrikx - 48 ? - 49 vrouw Liebregts - 50 ? - 51 ? - 52 ? - 53 Jana van Bijster­veldt - 54 meester Kühne - 55 vrouw van Fans Spaninks - 56 ? - 57 Janus van Bijsterveldt - 58 Kees de Graaf­ - 59 Corrie Roozen - 60 Miet van Doormaal - 61 Martina de Graaf-Roozen - 62 Tiny Jansen - 63 ? - 64 ? - 65 ? - 66 vrouw Lagendijk - 67 Wiek Lagendijk - 68 Wilma de Graaf - 69 ? - 70 ? - 71 ? de Graaf - 72 H. de Greef - 73 ? - 74 ?­
In 1955 vierde het echtpaar Lagendijk zijn 60-jarige brui­loft. In een koetsje bespannen met twee paarden reden ze naar de Eikelaar.
1 Piet de Greef - 2 Jan Broeders - 3 ? - 4 Toon Maan­donks - 5 ? - 6 Cor van Gils - 7 Annie Heuvelmans ­- 8 Kees de Vries - 9 Annie van Dijck - 10 ? - 11 ? - 12 ? - 13 Jana Derks-Pover - 14 Toos van Roovert - 15 ?­ - 16 ? - 17 ? - 18 ? - 19 ? - 20 Toos van den Hout ­ - 21 ? - 22 Janus van Heerbeek - 23 Riet de Beer - 24 ? - 25 Drieka Rademakers - 26 Toos van Gestel - 27 ?­ - 28 Yvonne van Stokkum - 29 ? - 30 ? Timmermans ­- 31 ? - 32 Anna van Frits
175
Overstroming op het Moleneind bij Jan Bruurs achter het huis in december 1960.
De bouwplaats voor de nieuwe meisjesschool die in de winter van 1957 vol water stond, werd een prachtige ijs­baan voor jong en oud.
Door hevige regenval in juli 1956 was er op 't Laar ook een overstroming (er was toen nog geen riolering). Echt erg leek men het niet te vinden.
1 Frans van Riel Ant.z. - 2 Diny Timmermans Fd. - 3 Piet van Hoof Fz. - 4 Resie van den Heuvel - 5 Anna van den Heuvel-van Doormaal - 6 mevr. Vingerhoets-Kaal ­- 7 Walter Vugts Antz. - 8 Rien van Beurden - 9 Marie van den Heuvel-van Hamond - 10 Ger van den Heuvel Jac.z. - 11 Sjaak van den Heuvel G.z. - 12 ? - 13 Wil Timmermans Fz. - 14 Harrie van Hoof Fz. - 15 Frenk Verspaandonk - 16 Wim Vingerhoets F.z. - 17 Jan van Abeelen - 18 Cato van Helvoirt-Lommers - 19 Frank Sevens, bij wie men zojuist een laars heeft uitgetrokken.

176
Grootse oefening van de EHBO met de B.B. in 1955.
1 ? - 2 Jan van der Aa, 3 Kees van Bijsterveldt - 4 Piet Donkers - 5 Janus van Heerbeek - 6 Jo Robbe - 7 Jo van der Sande - 8 Jo van Bijsterveldt - 9 Tonnie Evers ­10 Coleta Donkers - 11 Jana van der Aa - 12 Riekske van de Wal - 13 Annie Koppens - 14 Lies Schilders M.d. ­15 Koos van Korven - 16 Lucia van Korven - 20 Quirien van Bijsterveldt. De onbekenden zijn militairen op herha­ling.
Afscheid burgemeester Wijnhoven in café Verhoeven Haghorst (31 juli 1959).
1 ? - 2 Jan Wieskamp - 3 Annie de Laat Wd. - 4 Sjan Stokkermans - 5 Nellie van Kempen - 6 Corrie Schoen­makers - 7 ? - 8 Bertha van Hamond - 9 Joke van Kempen - 10 Jan Vugts Wz. - 11 Nellie Stokkermans ­12 ? - 13 Kees Schoenmakers - 14 Kees Paulissen ­15 Marian Paulissen - 16 Sjaantje van der Aa Ant.d. ­17 Sjan van de Wiel - 18 Annie Linnemans
M.d. ­19 Joke Verhoeven - 20 Jo van Bijsterveldt - 21 Nellie Michielsen - 22 Piet de Wit - 23 Jan Geerts - 24 Tonny Damen - 25 Riet van de Laar - 26 Riet Linnemans Gr.d. ­27 Sjan Paulissen - 28 Jans Diepstraten-van Doormaal ­29 Jan der Kinderen - 30 Annie Diepstraten J.d. ­31 Riet van Bijsterveldt.
177
In 1958 werd de Wijnhovenstraat in Haghorst geopend door mevr. Wijnhoven.
1 Joke van Kempen - 2 Jos Schoenmakers - 3 Nel van Kempen - 4 Nel Stokkermans - 5 Dorrie Verhoeven ­
6 Karel Verhoeven - 7 Cato van der Aa-Claasen - 8 Jac. van der Aa - 9 Nel van Dorst - 10 Jan van der Aa ­
11 Christ van Dorst Az. - 12 Wil Evers Jac.z. - 13 Sjan de Wit - 14 Tonnie Evers - 15 Henk Linnemans - 16 Jo Verhoeven - 17 Ria de Wit - 18 Jan Donkers A.z. ­19 Ad van Oosterwijk - 20 Jac de Wit - 21 Jos Stokker­mans - 22 Theo de Kroon - 23 Freek Grootenboer ­24 Kees de Wit - 25 Jo van Dorst - 26 ? van Kempen ­27 Bert Evers - 28 Frans de Kroon.
Gezellig op het terras van café Hoosemans (nu 'de Zwaan') in 1933-1934.
v.l.n.r. zien we: Toon van Riel J.z. - Frans van de Pas - Toon Smolders, knecht van smid Heuvelmans - Frans van Hoof J.z. ­Nol Plasmans - Fons Schoenmakers - Sjaak Hoosemans, kastelein - John van Riel J.z. - Sjef van Dijck Jef.z. - Sjaak Wil­lems, knecht van den brouwer.
Rechts op de achtergrond Kees Schoenmakers.
Uitstapje van leden van de fanfare bij café Snelders in Baarschot (1936).
v.l.n.r. staande: Piet Schilders - Kees Plasmans - Frans van Hoof - Jan Smetsers en de kastelein Kees Snelders;
zittend: Geert Moors - Harrie Moors - Toon van Riel ­Fans Schoenmakers - Janus Heuvelmans - Frits Timmer­mans.
178
Wielerronde van Diessen op gewone fietsen tijdens de kermis in september 1951, georganiseerd door RKDSV, bij de streep vóór café Kerkzicht.
Achter de microfoon Harrie Spieringhs, de toenmalige voorzitter van RKDSV.
Op de linkerhoek Julianastraat-Laarstraat naast de toenmalige Boerenbond werd op 2 maart 1951 de Julianaboom geplant door burgemeester Wijnhoven (bij de vlag) en pastoor Van der Linden.
Sjaak van Riel K.z. werd op 2 juni '46 voor de KVP geko­zen tot lid van de Provinciale Staten (bleef dit tot 1954). Reden voor de fanfare om hem een serenade te brengen in de Julianastraat.
179
Op het terras van café Van Helvoirt (1923).
v.l.n.r. staande: Gust van Dijck - Piet Langenberg - ? - Jan Kroot - Willeke de Kroon - Jan van de Laar - Willeke Timmer­mans - Piet Klaassen - ? - ? - ;
zittend: Piet Nooijens - Pietje van Roovert - Janus van Dijck - Sjef de Laat - Marinus Schilders - Janus Vingerhoets.
- 7 Cato Timmermans-van Riet - 8 overste Gesina - 9 Hanna van den Hout-van de Wal, - 10 Anna Heuvelmans-van Dijck­ - 11 Annie van Dijck - 12 Jo Timmermans - 13 Jana van Bijsterveldt - 14 Janus Bijsterveldt - 15 Kees van den Hout - 16 Jana van den Hout-de Kroon - 17 mevr. Sevens - 18 Nel van Riel-Ansems - 19 Jan Lagendijk­ - 20 Harrie van Riel - 21 mevr. Van Stokkum.
Afscheid van pastoor Van der Linden in café Van den Hout (7 mei 1961).
1 Kee Verhoeven-Moonen - 2 Cor van den Hout-van Hees - 3 Bertha Vingerhoets-van Dijck - 4 Frans van der Meer - 5 Frans van den Hout - 6 zuster Alidia

180
Hoge hoeden voor het gemeentehuis aan de Juliana­straat tg.v. het huwelijk van burgemeester Voets in 1935. v.l.n.r. Willem van Gils - Jan Vingerhoets (wethouder) ­- Sjef Verhoeven (wethouder) - Sjef van Dijck (brouwer).
Noodlanding van een sportvliegtuigje in 't Hoekje.
Bij de Europese kampioenschappen in 1961 in Milaan werd Diessenaar Jan van Ierland Europees kampioen judo 2e Dan. Hij werd hiervoor gehuldigd bij zijn woning aan de Maternusstraat door familie en buren. Ook Anton Geesink was van de partij. Op de foto worden Jan en zijn vrouw Vrony Kramer verwelkomd door de kinderen van de Maternusstraat.
Terug
Terug
Naar boven
Naar boven