"Fotostichting Diessen"
Boek "wat Dies... meer zij"

hoofdstuk 6

Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot

Door Gust de Vries, Ad van Doormaal, Toos Soetens en Wil Vennix.

m.m.v. Piet van Bijsterveldt, Sus van Gils en Diny Teurlings

------------------------------------------
__________________________________________

Gilden

pag.: 115 - 116 - 117 - 118
Boerenstandsorganisatie
pag.: 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126
Harmonie
pag.: 127 - 128 - 129 - 130 - 131
Toneel
pag.: 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137
Zangverenigingen
pag.: 138 - 139
Sport
pag.: 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147
Jeugdbeweging
pag.: 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155
Jacht
pag.: 156
Diverse verenigingen
pag.: 157 - 158
__________________________________________
Hoofdstuk 6: Verenigingsleven
Diessen kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven. Er bestaan tientallen clubs, organisaties en verenigingen, die elk op hun eigen manier en op hun eigen terrein hun bijdrage leveren aan het functioneren van de Diessense gemeenschap.
Een gedeelte hiervan is van vrij recente oorsprong (opgericht na plm. 1960). Deze jonge verenigingen zult u in dit boek niet tegenkomen. Wel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overige, oudere verenigingen, en wel onderverdeeld in de volgende categorieën: gilden, boerenstandsorganisaties, harmonie, toneel, zangverenigingen, sport, jeugdbeweging, jacht en diversen.
De gilden
115
De verenigingen met de oudste en rijkste historie zijn ongetwijfeld de gilden. De ontstaansjaren van deze verenigingen zijn erg moeilijk vast te stellen en kunnen slechts worden geschat. Op grond van oude vermeldin­gen hanteert Sint Joris 1452 als stichtingsjaar en Sint Sebastiaan 1632. In oude geschriften wordt ook melding gemaakt van een Ambrosiusgilde te Diessen, doch dat is reeds lang verdwenen en heeft nauwelijks sporen nagelaten. Overigens is ook van de beide nog bestaande gilden weinig bekend van voor 1702. ln augustus van dat jaar werd Diessen namelijk geplunderd door Franse troepen en dat betekende voor de gilden een zeer zware slag. De schriftelijke stukken werden (nagenoeg?) geheel vernietigd en andere bezittingen werden geroofd of beschadigd.
Over de oorsprong en het wezen van de gilden bestaan verschillende theorieën. Wat vroeger echter ook de reden is geweest om de gilden op te richten, ook in deze tijd hebben ze nog een geheel eigen plaats. Opmer­kelijk hierbij is dat de gilden vele oude gebruiken in ere houden, maar door de bevolking desondanks niet als 'ouderwets' worden beschouwd. JA. Jolles schreef in zijn standaardwerk over de Brabantse gilden in 1933 al dat hij in de gilden vooral waardeerde 'de handhaving van eene oeroude traditie van volksgeloof en volks­feest.'
Voorbeelden van in stand gehouden tradities zijn de teerdagen, het vendelzwaaien en het koningschieten. Laatstgenoemde activiteit vindt om de twee jaar op maandag tijdens Diessense kermis plaats (elke gilde schiet namelijk om de vier jaar). Sint Joris schiet met de kruisboog, Sint Sebastiaan met de handboog.
Foto's van de gilde dag, die het kwartier van Oirschot op 10 mei 1959 in Diessen hield. Twee belangrijke onderdelen van zo'n dag zijn steevast de schietwedstrijden (zie de schietbaan op de foto links) en het vendelzwaaien (foto rechts).
116
De oudst bekende foto van St. Sebastiaan. Het gilde herdacht in 1931 zijn 300-jarig bestaan en vierde dat met een groot gildefeest op 14, 16 en 17 mei van dat jaar. De gildenbroeders poseren hier achter café Klessens.
Vl.n.r. eerste rij: tamboer onbekend - Kees Nooijens - Jan van Gils (Evers) - Pietje van Roovert - Piet Timmermans (Baar­schot) - Wout Dirkx - Koop van Gestel (Baarschot) - Kees van Gils - Driek de Brouwer (hoofdman) - Bertje Driks - Adr. de Weijs - Driek de Laat - Jan Klaassen (koning, en als zodanig gemakkelijk de herkennen, want de koning van het Diessense Sebastiaangilde draagt als een van de weinige koningen een kroon) - Peerke Vingerhoets (Bie) - Frans van Gestel (Baar­schot);
achterste rij: Jan van Hoof - Bord van Gils (kassier) - Lowieke van Gils - Willeke Bekkers - Adr. Vingerhoets - Willem Teur­lings - Willem van Gils Lz.
'Daor hedde de guld!' St. Sebastiaan in optocht in de Willibrordusstraat ter gelegenheid van de Diessense kermis van plm. 1937.
De gildenbroeders zijn: 1 Giel Evers - 2 Bertje Dirks - 3 Jan van Hoof - 4 Sjef Hendrikx - 5 Janus Vingerhoets (Watermolen) ­6 Willem van Gils - 7 Toon van Dijck J.z.
117
Het gilde St. Sebastiaan voor het toenmalige 'thuis: café Klessens (later werd café 't Trefpunt het clubhuis). De foto dateert uit 1958, dan wel kort daarna. De koning op de foto is namelijk Bertje Dirks, die zich in genoemd jaar als 86-jarige koning schoot.
Vl.n.r. boven: Huub Spierings - Toon van Helvoirt - Graard van den Heuvel - Tinus Nouwens - Toon van Gils - Willem van Haaren - Willem Klessens;
midden: Toon Vugts Wz. - Jas Geerts - Giel de Brouwer - Jan Stokkermans - Frans Teurlings - Sjaak Plasmans - Willem Bekkers - Sjaak Peeters - Bord van Gils (koster) - Toon van den Bergh - Frans Baars;
zittend: Janus Vingerhoets Az. - Nies van Gestel- Brord van Gils (kassier) - Bertje Dirks (koning) - Sjef van Dijck - Janus van Gils - Janus Bruurs - Kees Plasmans.
Tamboer: Kees Bruurs Az.
Nadat Bertje Dirks zich op 8 september '58 koning van St. Sebastiaan had geschoten, trokken beide gilden traditiegetrouw in optocht door het dorp naar de pastorie, het gemeentehuis en vervolgens naar het gildenhuis. Op deze foto zien we de 'notabelen' nadat ze op de pastorie de 'erewijn' hebben gedronken.
Vl.n.r. Janus Heuvelmans - Jo Timmermans - Bart van de Bruggen - Kees Plasmans - Sjaak Peeters - Sief van Dijck - Janus van Gils - koning Bertje Dirks - Janus Bruurs - Pietje van Roovert - kapelaan Maas - pastoor Van der Linden - burgemeester Wijnhoven - Frans Timmermans (koning St. Joris)
.
Het gilde St. Joris na het koningschieten voor het gildenhuis café Kerkzicht.
v.l.n.r. Wil Reijrink Hz. (?) (nar) - Frans van der Meer (hoofd der school) - Ad Liebregts - burgemeester Wijnhoven - Kees van den Hout - Frans van de Laar - Sjaak Jansen - Frans Timmermans (nieuwe koning) - Willem van der Sande - Marinus Stokkermans - ­Jo Timmermans - Toon Reijrink - Janus Heuvelmans - Kees de Graaf.
118
In mei 1954 was er in Diessen een gildefeest. Ter gele­genheid daarvan is voor het huidige gemeentehuis deze foto genomen van enkele leden van St. Joris.
We zien v.l.n.r. Jan Reijrink Hz. - Jo Timmermans J.z. - Piet Heuvelmans Jz. (met trom) - Toon Reijrink Hz. (koning) ­Co Jansen J.z. (cornet) - Bart van de Bruggen.
Op 30 april 1974 huldigde het gilde St. Joris vier trouwe leden.
De geëerde gildenbroeders waren v.l.n.r. Jan Reijrink Hz. - Janus Heuvelmans Jz. - Ant. Reijrink Hz. Foto rechts  Jac Jansen.
De oude garde van St. Sebastiaan in de optocht ter gelegenheid van het inhalen van burgemeester Wijnhoven (16 sep­tember 1947).
Vl.n.r. Piet van Gils Lz. - Giel Evers - Wout Vugts - Pietje van Roovert - Willem Teurlings.
119
Boerenstandsorganisatie

Diessen is vanouds een agrarisch dorp met een bloeiend verenigingsleven. Vanaf het begin van deze eeuw zijn er de boerenstandsorganisaties: de Boerenbond voor de oudere boeren, de Boerinnenbond voor hun echtgenotes, de Jonge Boerenstand voor de jonge mannen en de Boerinnen Jeugd Bond voor de meisjes.

De Boerenbond
Op aanraden van de bekende 'boerenapostel' Van den Elsen werd in het begin van deze eeuw ook in Diessen een Boerenbondafdeling opgericht. Op 25 november 1902 namen Piet Timmermans, Adr. Kuypers, Jan Vin­gerhoets en Toon van Doormaal het initiatief. De boeren wilden gezamenlijk sterker staan tegenover de vrije handel en gezamenlijk aankopen doen. De eerste voorzitter was Adr. Kuypers; na hem kwamen M. van Dijck, Jan Kroot en Tinus Roozen (maar liefst 30 jaar: van 1931 tot 1961).
Onder de Boerenbond kwam veel voor de boeren tot stand: o.a. in 1920 de Boerenleenbank, in 1935 de oprichting van het TBC-bestrijdingsfonds, een stierenhouderij, de vee-verzekering, de melkcontrole, melkcursussen. Op het gebied van voorlichting en begeleiding van de boeren verrichtte de Boerenbond vele stimulerende activiteiten.
Aanvankelijk werd er vergaderd in café Van den Hout in de Kerkstraat, vrijwel altijd 's zondags na de hoogmis; later gebeurde dit in het patronaat. In de oorlog maakte de Boerenbond een moeilijke tijd door. De bond werd door de Duitsers opgeheven en ervoor in de plaats kwam de Landstand. De boeren moesten melk leveren aan de bezetters. Toen dat geweigerd werd, werden Toon Jansen en Kees van Gils, de voorzitter en secretaris van de door de Duitsers al opgeheven Jonge Boerenstand, mee naar Vught genomen. Toon kermde dat het zijn trouwdag was, maar dit mocht niet baten. Waarschijnlijk verstonden de Duitsers hem niet, want beiden moesten mee. Pas enkele dagen later, toen de boeren beloofden weer melk te leveren, mochten de gegijzelden huiswaarts keren.
De Boerenbond had zijn pakhuis naast het woonhuis van smid Van Dal (nu Julianastraat 41 ). Men verhandelde er granen en mengvoeders. Langs het kanaal in Haghorst had men een eigen loswal, weegbrug en pakhuis waar men hoofdzakelijk kunstmest opsloeg. In 1956 kwam er een nieuw pakhuis aan de Julianastraat, op de plaats waar het (Bedico)-pakhuis nog steeds is.

De Jonge Boerenstand
Op 11 december 1921 werd in Diessen de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand, de RKJB opgericht, een vereniging voor plattelandsjongens. Kees van Gestel en Tinus Roozen waren de oprichters, terwijl pastoor Notten de geestelijk adviseur was. Pastoor Van Enschot, zijn opvolger, organiseerde in de twintiger jaren veel voor de jonge boeren. In de koude wintermaanden was er iedere week een 'praot-aovend' in het patronaats­gebouw. Daar leerde men allerlei dingen op het gebied van de landbouw. Dikwijls kwam de heer M. v.d. Broek (directeur van de Land- en Tuinbouwschool in Boxtel) op de fiets naar Diessen om cursussen tijdens deze 'praot-aovenden' te geven. Ook jongelui uit de omgeving bezochten deze cursussen. Bijna iedere boerenzoon had een proefveldje bij het erf van de boerderij liggen, waarop hij diverse gewassen kweekte, zoals allerlei soorten haver, gerst, rogge, groenten e.d. Met deze gewassen deed men proeven en men probeerde door verschillende bemestingen goede producten te verkrijgen. In het najaar werden ze in het clubhuis, het patronaat, tentoongesteld. Een jury beoordeelde de stand met de mooiste en beste producten met een prijsje. In de zomer fietste men gezamenlijk met mijnheer pastoor langs alle proefvelden van de RKJB-ers en bekeek men elkaars werk. Zo leerde men verschillende methodes van elkaar. Jaarlijks maakte men in de twintiger jaren in
Het patronaat (gebouwd in 1909, gesloopt ± 1970).
120
Landbouwtentoonstelling in het patronaat (1930/'31
De RKJB ±1930 vóór het patronaat en de kiosk.
1 Frans Jansen C.z. - 2 Tinus Linnemans - 3 Janus Ver­hoeven Jefz. - 4 Janus de Brouwer H.z. - 5 Jan Nooijens C.z. - 6 Kees van
Roovert P.z. - 7 Harrie Nooijens C.z. - 8 Jan van Nieuwkuijk H.z. - 9 Frans Hendrikx Jefz. - 10 Graard Habraken - 11 Therus van Mol Adr.z. - 12 Janus van Spreeuwel- 13 Jan Vingerhoets Adr.z. - 14 Bert Liebregts Adr.z - 15 Toon Reijrink (?) - 16 Willem Timmermans W.z. - 17 Nier de Weijs J.z. - 18 Bert van Riel F.z. 19 Janus van Nunen - 20 Jan van Gils - 21 Jan van Roovert Az. - 22 Jan van Korven - 23 Frans van Gils - 24 Sjaon van Dorst - 25 Frans Klaasen - 26 Janus van Gooi ­27 Piet Klaasen - 28 Jan Vingerhoets J.z. - 29 Jo Timmermans J.z. - 30 Hendrik Reijrink - 31 Kees van Hamont - 32 Janus Vingerhoets J.z. - 33 Harrie van Riel C.z. - 34 Frans van Roovert Flipz. (Middelbeers) - 35 Nouwens (Middelbeers) - 36 ? Schepens of Jan van Nunen (?) - 37 Sief de Laat - 38 Frans Timmermans Wz. (?) - 39 Driek Kroot J.z. - 40 Jan van de Laar J.z. - 41 ? Reijrink - 42 Willem Reijrink Ant.z. - 43 Jan Linnemans J.z. - 44 Bord van Gils Lz. - 45 Frits Timmermans W.z. - 46 Toon van Helvoirt - 47 Giel de Brouwer H.z. - 48 Jan Kroot J.z. - 49 Theo Reijrink Ant.z. (?) - 50 Janus Jansen C.z. - 51 Bert Rijnen - 52 Marinus Schilders Az. - 53 Tinus Schilders M.z. - 54 Bert Liebregts (Westelbeers) - 55 Jan Kuijpers - 56 Toon van Spreeuwel - 57 Jan Verhoeven - 58 Willem Liebregts Adr.z. - 59 Nol Verhoeven Jefz. - 60 Jan Kroot - 61 pastoor H. van Enschot - 62 M. van den Broek, directeur Landbouwschool Boxtel - 63 Jac. van Riel C.z. - 64 Harrie de Weijs - 65 Jos Vingerhoets Adr.z. - 66 Kees van Gestel - 67 Kees van Meel - 68 Kees van den Hout - 69 Harrie Timmermans.
121
De RKJB in 1935 in de tuin naast de pastorie.
Zittend v.l.n.r. Kees van Roovert - Frans Hendrikx - Harrie van Riel (voorzitter) - pastoor Van der Linden (geestelijk adviseur) - Toon van Helvoirt - Willem Liebregts (secretaris) - Toon van Spreeuwel - Jan van de Laar - Adr. Vingerhoets Jz.
Tweede rij v.l.n.r. Jan Dirks - Jan Hendrikx - Piet Timmermans - Sjaak van Doormaal - Jan van Helvoirt - Piet van Dorst ­Frits Timmermans - Theo Reijrink - Jan Nooijens - Reinier de Weijs - Janus Schepens - Toon Timmermans (?) - Harrie Tim­mermans - Tinus Linnemans - Harrie Nooijens - Jan Timmermans - Toon Reijrink - Toon van Doormaal - Janus van Nunen ­Janus van Gils - Toon Comperen - Toon Jansen - Marinus Schilders - Willem Reijrink (?) - ? - Janus Vingerhoets - Sjef Klaasen - Janus Liebregts - Bert Liebregts - Jan van Korven.
Bovenste rij v.l.n.r. Jan van Roovert - Kees van Dorst - Jan Evers - Hendrik Reijrink - Janus Jansen - Toon Vennix - Kees van de Laar - Giel de Brouwer - Bert Nouwens.
De Boerinnenbond Op 21 juni 1929 is de R.K. Boerinnenbond opgericht in het patronaatsgebouw na het bijwonen van een plech­tig lof. De voorzitter van de Boerenbond leidde de eerste vergadering. Doel en werking werden door mej. Ariens, inspectrice van de Boerinnenbond, uiteengezet. De Boerenbond en de Boerenleenbank stortten beide f 40 in de kas, waardoor de aanwezigen getracteerd konden worden op koffie en eierkoeken. 123 Aanwezigen gaven zich op als lid. Jana Heuvelmans-van de Wal werd de eerste voorzitster, in 1931 opgevolgd door Hanna Timmermans.

In de jaren '30 organiseerde de vereniging o.a. een kookcursus, een algemene ontwikkelingscursus, een cur­sus wellevendheid, een cursus ziekenverpleging, een eiercursus, een kleutercursus, een cursus groente- en bloementeelt en een moedercursus.

Zang en toneel werden met veel enthousiasme ter hand genomen, evenals reidansen, terwijl de jaarlijkse boe­rinnendag een onvergetelijke herinnering bij velen heeft achtergelaten. In 1933 was de vereniging aanwezig bij de opening van de landbouwhuishoudschool in Hilvarenbeek, een school die een belangrijke rol ging spelen bij de scholing van jongeren en ouderen.
122
Roomsch Katholieke Boerinnenbond Diessen ter gelegenheid van de oprichting voor het patronaat op de hoek Heuvel­straat-Kerkstraat in het jaar 1929.
Bovenste rij v.l.n.r. Fien Vingerhoets Adr.d. - Kee van Dal Adr.d. - Nel Verhoeven Sjefd. - Luus Roozen C.d. - Anna Vinger­hoets Jd. - Cato van den Meijdenberg - Miet Vingerhoets Adr.d. - Kee van Spreeuwel S.d. - Jana de Kroon Ant.d. - Anna van Riel C.d. - Miet Liebregts Adr.d. - Fien van Riel C.d. - Miet van Nieuwkuijk C.d. - Drika van Wanrooij J.d. - Nel van Hoof Jd. - Jana Verhoeven Sjefd. - Miet van Rijthoven J.d. - Mina Evers Jd. - Kee van Korven Jd. - Jans Timmermans Wd. - Jana de Weijs - ? Hendriks - Cato Lommers - Jans Bruurs Jd. - Jans Klomp - Kee Moonen C.d.
Tweede rij van boven v.l.n.r. ? - Jans van Doormaal Adr.d. - Martina van Doormaal Adr.d. - Bet Jansen C.d. - Anna Kroot Jd. - Kee van Gool C.d. (zuster Camelia) - Kee van den Meijdenberg Jd. - Miet van Nunen - Sjo Avontuur - Jans de Laat - Kee van Oort - Trien van Oort - Marie van Dal Adr.d. - Kee Hendrikx Jefd. - Jana Hendrikx Jefd. - Miet van de Laar (zuster Chantal) - Miet van de Laar Fd. - Jans Evers Jd. - Miet Nooijens C.d. - Nel van Roovert P.d. - Nel de Weijs Ad. - Mie Vingerhoets Adr.d. -Drika van Riel C.d. - Miet Timmermans C.d. - Sjo Baks - Anna Timmermans P.d. - Anna van Summeren - Cato de Laat - Jans van Dal - Marie de Laat - Pietje Fabrie - ?.
Middelste rij v.l.n.r. Martha Timmermans - Marie van Dijk - Anna de Brouwer H.d. - Luus de Brouwer H.d. - Marie Trompe­naars - Hanna Klessens - Dien Snelders - Jans van Laarhoven - Dien van Gils - Kee Evers - Trien Evers - Kee van Korven ­- Marie Teurlings - Mie Jansen - Trien van der Meijs - Mieneke van Gorp - ? - Koos Michielsen - Nel Vlemminks - Jana Heuvelmans - Jana van de Wal - ? - Tonia Vriens - ? Kroekenstoel - Jans van den Broek - Marie Evers - Marian Bekkers - Jana van der Meijs - Jans van Gijsel - Kee van de Pol - Trien van Kemenade.
Onderste rij op stoelen v.l.n.r. Nel van Gils Ld. - Kaat van Beers - Koos Wouters - Nel Bekkers - Drieka van Kemenade ­- Mieke de Kort - Janus van Gijs (bestuurslid RK Boerenbond) - Sjaak van Riel Cz. (bestuurslid) - Kees van den Hout P.z. (bestuurslid) - juffrouw Ariens (hoofdleidster van de Boerinnenbond) - Pastoor H. van Enschot (geestelijk adviseur) - Jan Kroot (voorzitter) - Janus Vingerhoets (bestuurslid) - Franske van Riel (bestuurslid) - Frans van de Laar (bestuurslid) ­Frans Heuvelmans Jz. (bestuurslid) - Marie Evers - Mina van Spreeuwel S.d. - Nel van den Borne - Mieke Kroot Jd. - ­Hanna Moonen C.d..
Zittend op de voorgrond v.l.n.r. Tonia Kroot Jd. - Bertha Dirks B.d. - Drika van Oort - Tonia Schellen - Anna Timmermans - Wd. - Miet Klaassen Jd. - Cato Linnemans Jd. - Miet van Riel C.d. - Kee Vingerhoets Adr.d. - Bet Schilders P.d. (zuster Germania) - Ant Schellen Arn.d. - Miet van Erp - Miet van Helvoirt C.d. - Miet van Gool C.d. - Luus Kroot Jd..
123
Het bestuur van de Boerinnenbond:±1935.
Zittend v.l.n.r. Jana Hendrikx Jefd. - Hanna van Gils-Moonen - pastoor M. van der Linden - Hanna van den Hout-van de Wal.
Staande v.l.n.r. Miet Liebregts Adr.d. - Nel Nooijens C.d. - Miet van Riel C.d. - Jana Verhoeven Jefd.
Bij het tienjarig bestaan van de Boerinnenbond in 1939 werd deze toto gemaakt onder de kerktoren, op de tribune die gebruikt was bij het grote Willibrordusspel, dat opgevoerd werd t.g.van het 1200e sterfjaar van Willibrord. 1 ? - 2 Sien van Hoot Jd. - 3 ? - 4 Cato Liebregts Adr.d. ­5 Anna
van Nunen (?) - 6 Marie van GiJs Adr.d. - 7 Miet van Nunen - 8 Trees Plasmans Am.d. - 9 Cara Ansems Adr.d. - 10 Miet van Mol Adr.d. - 11 Marie Timmermans-­Teurlings - 12 Miet van Dal-van Hees - 13 Greet Timmer­mans Pd. - 14 Kee van Gorp F.d. - 15 Anna Timmermans Pd. - 16 Betsie Liebregts Adr.d. - 17 Pietje Teurlings-Hollebekkers - 18 Jana Verhoeven-Moonen J.d. - 19 Fien van Riel-Vingerhoets Adr.d. - 20 Kee van de Meijdenberg J.d. ­21 Jans Bruurs J.d. - 22 Bet Jansen C.d. - 23 Marie van Bijsterveldt Pd. - 24 Miet Klaassen J.d. - 25 Sjo Roozen­van Gompel - 26 Jana van Bijsterveldt-Mertens - 27 Nel Nooijens C.d. - 28 vrouw Theussen - 29 Bord van Gils (kassier) - 30 Jana Hendrikx Jetd. - 31 ? - 32 Miet Hen­drikx Jetd. - 33 Marie Heuvelmans-van Dal Adr.d. - 34 Mina van Riel-Evers - 35 Hanna van den Hout-van de Wal - 36 Miet van Nunen - 37 Sjo Timmermans-Bax - 38 Bertha van Hees-Dirks B.d. - 39 Rie Linnemans-van Dorst - 40 vrouw Donkers-van der Avoirt - 41 Kee Moonen-van der Pol - 42 Jans Timmermans Wd. - 43 Kee Verhoeven-­Moonen J.d. - 44 Joana van den Hout-de Kroon - 45 Kee Verhoeven-Moonen J.d. - 46 Nel Vingerhoets Adr.d. - 47 Hanna van Gils-Moonen J.d. - 48 Mina Jansen C.d. - 49 Miet Schepens Ant.d. - 50 Tonia van Spreeuwel Seb.d. ­51 Jans van Korven Ant.d. - 52 Marie van Spreeuwel Seb.d. - 53 mevr. Lamaire (Eindhoven) - 54 Jaona Evers J.d. - 55 Anneke van de Meijdenberg J.d. - 56 vrouw De Pover - 57 Frans Heuvelmans Jz. - 58 Nel Timmermans-­Verhoeven Jefd. - 59 Fien van Riel C.d. - 60 Nel de Weijs Adr.d. - 61 Koos Jansen-van Korven - 62 Kees van den Hout Pz. - 63 pastoor M. van der Linden - 64 Anna Heu­velmans-van Dijk - 65 Miet van Gils Wd. - 66 vrouw Hel­mer-van de Ven - 67 ? Kroot-van de Mosselaar - 68 Koos Vingerhoets-van de Boogaart - 69 Luus de Graaf-Roozen C.d. - 70 Janus van Gils - 71 burgemeester Voets - 72 Anna Heuvelmans-Timmermans - 73 Mieke Jansen C.d. ­74 Naan Peeters-Broeders - 75 Sien van Gils-van Dal Adr.d. - 76 Cato van Roovert P.d. - 77 Koos Vingerhoets-­van de Boogaart - 78 mevr. Voets - 79 Frans van de Laar - 80 rector van den Hout (klooster) - 81 Nel Schepens Ant.d. - 82 Tonia Diepstraten Wd. - 83 Mien van Dijck Md. - 84 Tonia Reijrink-van Spreeuwel - 85 Kee Schepens Ant.d. - 86 Sjaak van Riel F.z. - 87 Miet Liebregts Adr.d. ­88 Kees van de Laar F.z. - 89 Jans Vingerhoets J.d. - 90 Miet van de Laar - 91 Miet van Helvoirt G.d. - 92 Mien van Doormaal Adr.d. 93 ? - 94 Bertha Hendrikx Jetd. - 95 Cato van de Laar F.d. - 96 Miet Timmermans J.d. - 97 Koos Teurlings - 98 Marie Schepens-Vingerhoets - 99 Nelly Maas - 100 Marie van Gils Adr.d. - 101 Nel van Haat J.d. ­102 ? - 103 Nel Heuvelmans Adr.d. - 104 Jana Vinger­hoets-Merks - 105 Bertha van Gestel (Roozen) - 106 Sjo Verbunt-Avontuur - 107 Nel van Gils Ld.
124
In de jaren 1942, '43 en '44 heeft de vereniging haar activiteiten tijdelijk stopgezet. Op 27 januari 1945 was er een nieuwe oprichtingsvergadering in café Van Hoof. Onder de nieuwe voorzitster Hanna van Gils-Moonen werd de vooroorlogse lijn weer opgenomen. In 1945 werd de club 'Hulp in Nood' opgericht, een vroege vorm van gezinszorg. In 1950 daalde het aantal' leden tot onder de honderd, doordat in dat jaar Haghorst zijn eigen boerinnen bond oprichtte. Voortdurend werd er gewerkt aan studie en vorming van de leden. Op 21 juni 1954 werd het 25-jarig bestaan gevierd in het patronaatsgebouw, Hanna van Gils-Moonen die toen 21 jaar voorzitster was, werd speciaal in de bloemen gezet. In 1955 trad Miet van de Meijdenberg-Hendrikx aan als voorzitster. In 1957 werd de vereniging gereorganiseerd in een ouderen- en een jeugdsectie. In 1967 werd de naam Boerinnenbond gewijzigd in Katholieke Vrouwen Organisatie NCB, kortweg KVO, welke naam men nu nog steeds voert.

De Boerinnen Jeugd Bond

Voor de boerenmeisjes werd de RKBJB, de Rooms-Katholieke Boerinnen Jeugd Bond, opgericht met de H.Theresia als patroonheilige. Voor deze meisjes werden o.a. verlovingscursussen, scholings- en vormingsavonden in het patronaat georganiseerd.

De gymnastiekclubs van de RKJB en de RKBJB

Zowel de RKJB als de RKBJB hadden in die tijd een aparte gymnastiekclub, welke allebei nogal wat leden telden. Beide clubs namen deel aan de groots opgezette sportdagen, die door de Kring (het overkoepelend orgaan) werden georganiseerd. Grondoefeningen, piramide-bouwen en atletiek bij de jongens, volksdansen en grondoefeningen bij de meisjes waren enkele onderdelen van dit sportief gebeuren. Sinds 1967 zijn de RKJB en de RKBJB samengegaan in de huidige KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren.
De eerste gymnastiekclub van de RKJB in 1939 op een weiland van Kees van den Hout, nabij de kerk.
Staande. v.l.n.r. Frans de Punder - Jan Jansen Jac.z. - Sjef van Doormaal Adr.z. - Janus Timmermans WZ.;
geknield Jan Schepens - Frans van Riel J.z.
gehurkt Kees de Graaf - Frans de Laat Ant.z.
liggend J. van Bijsterveldt P.z. - Therus van Mol F.z.
125
De gymnastiekclub van de Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (de RKJB) bij een sportdag in 1945.
Staande v.l.n.r. Jan van Doormaal Jefz. - Kees Smolders - Jan Jansen Jac.z. - Jac van Doormaal Janz. - Harrie Rooijackers ­Wim van Gils Wz.
Geknield: Jac van Mol F.z. - Jos van Bijsterveldt p.z. - Piet van Doormaal Jefz. - Louis van Gils Antz. - Sjef van Doormaal Adrz. (leider).
Zittend: Co Schepens - Frans Heuvelmans Adrz. - Kees van Bijsterveldt Pz. - Bert van Knegsel - Therus Roozen M.z.
De gymnastiekclub van de RKJB op een sportdag, omstreeks 1951-'52.
Staande v.l.n.r. Harrie Rooijackers - Quirien van Bijsterveldt Adr.z. - Harrie van Strijdhoven - Ad de Jong - Harrie van Korven - Martien van Bijsterveldt Adr.z. - Wim van Gils W.z (leider).
Onder v.l.n.r. Piet van Gestel W.z. - Toon de Lepper Alb.z. - Kees de Lepper Alb.z. - Noud Plasmans Jac.z. - Jan Spaninks W.z. - Wim Schepens Ant.z.
126
T.g.v. een sportdag van de R.K. Jonge Boerenstand op 9 juni 1963 op het terrein waar nu het huis van Fr. van Gils Adr.z. aan de Molenstraat staat (op de achtergrond 't Turkaa) werd deze foto gemaakt
Staande v.l.n.r. Zus van Gils Antd. - Mien Bruurs J.d. - Jo Jansen Adr.d. - Ans Nooijens J.d. - Jacqueline van Riel H.d. ­Neeltje Nooijens J.d. - Annie Bruurs Adr.d. - Cor Vingerhoets J.d.
Geknield v.l.n.r. Mietje van Gestel Jefd. - Corrie van Helvoirt Antd. - Sjan Hendrikx F.d. - Diny Timmermans F.d. - Riet van Riel H.d. (leidster) - Bertha Vingerhoets J.d. - Nelly Kroot Adr.d. - Jo Vingerhoets J.d.
Op de voorgrond kapelaan Langenhof.
De gymnastiekclub van de RKBJB, omstreeks 1950-'51.
Staande v.l.n.r. Bertha van Gils Wilbr.d. (leidster) - Koos van Gils Ant.d. - Riek Nouwens - Rika van Gils Wilbr.d. ­Annie Kroot Adr.d. - Toos Vingerhoets Pd. - Annie Nouwens.
Geknield v.l.n.r. Annie Stokkermans J.d. - Miet van Korven Pd. - Lies Roozen Md.
Zittend v.l.n.r. Luus Roozen Md. - Tonia Kroot Adr.d. - Riet Reijrink J.d. - Mien van den Hout G.d. - Cisca Roozen Md.
Haghorst

In 1950, na de oprichting van de parochie St. Jozef, werd in Haghorst een eigen Boeren- en Boerinnenbond en Jonge Boerenstand opgericht. Het echtpaar Van Bijsterveldt-Mertens behoorde, samen met pastoor Verstijnen tot de oprichters van de Haghorster boerenstandsorganisaties. In tegenstelling tot de gangbare regel mochten op Haghorst van het begin af aan ook niet-agrariërs lid zijn van deze boerenstandsorganisaties.
De Jonge Boerenstand van Haghorst in 1958 in een optocht in de Wijnhovenstraat ter gelegenheid van de eerste heilige mis van Jan van Bijsterveldt Az.
v.l.n.r. Harrie Stokkermans - Freek Grootenboer - Jan Tho­massen - Jan Linnemans - Jan van der Aa - Piet van Dorst - Cees Loonen - Piet de Wit. Op de achtergrond de RKBJB.
127
De meisjessportclub van de Boerinnenbond Haghorst ter gelegenheid van de inwijding van de vlag van de Boerin­nenbond door pastoor Verstijnen in het begin van de vijf­tiger jaren. De vlag werd ontworpen door hoofdonderwijzer Bertrand Verhelst, terwijl de mejsjes zelf de vlag maakten.
Boven bij de vlag v.l.n.r. Jo Verhoeven D.d. - Jo van der Aa Ant.d. - Nel van Mol F.d.
Staande v.l.n.r. Dora Donkers Arn.d. - Jo Robben D.d. ­Annie van der Aa Ant.d. - Bets de Kroon P.d. - Greet Don­kers Am.d. - Jo van Bijsterveldt Adr.d. - Tonny Evers Jac.d.
Zittend v.l.n.r. Bertrand Verhelst - Sjan van der Aa Ant.d. ­Koos de Kroon P.d. - pastoor A. Verstijnen - Nelly van der Aa Ant.d. - Toos Roozen P.d. - Jana van Bijsterveldt-Mer­tens, voorzitster van de Boerinnenbond.
De Boerinnen Jeugd Bond van Haghorst in 1958 in een optocht in de Wijnhovenstraat ter gelegenheid van de eerste heilige mis van Jan van Bijsterveldt Az.
Vl.n.r. Corrie Donkers - Jo Stokkermans - Jo Schellekens ­Nellie van Mol - Riet Thomassen - Riet van Oosterwijk ­Toos Donkers Pd. - Riet Linnemans - Jo Verhoeven.
Harmonie

Vóór 1894 kende Diessen een zangvereniging, die de kerkdiensten en belangrijke gebeurtenissen muzikaal verzorgde. De dirigent en tevens organist van deze liedertafel was Sjef Verhoeven.
Pastoor Van lersel nam samen met deze zanggroep in 1894 het initiatief tot oprichting van een fanfare met de bedoeling vooral de kerkelijke festiviteiten, zoals processies, op te luisteren.
Al snel meldden zich de eerste muzikanten, die hun eerste muzieklessen kre­gen van Jan Moors, een vroegere dirigent van het kerkkoor.
Sjef Verhoeven werd de eerste dirigent. Wekelijks werd er geoefend in café De Rijk (nu Willibrordusstraat 7). Na diens vertrek ging de fanfare via café Jan Timmermans, dat in 1900 afbrandde, naar het patronaatsgebouwen bleef daar tot 1943.
Doordat de Duitsers het patronaatsgebouw vorderden, verhuisde de fanfare naar café Van Hoof. Naast kerkelijke en feestelijke optredens werden er vanaf de beginjaren maandelijks uitvoeringen in Diessen gegeven. Dit gebeurde òf in het patronaat òf op de kiosk in de Kerkstraat, die eind jaren '20 speciaal voor de fanfare gebouwd is. Daarnaast deed de fanfare ook mee met allerlei concoursen en festivals in de regio.
De fanfare is vanaf haar eerste ontstaan nauw verbonden geweest met de kerk. Haar eerste naam luidde ook 'Kerkelijke Fanfare'. Ze stond vooral ten dienste van de kerk.
Pastoor Van lersel en zijn opvolgers Notten en Van Enschot
eigenden zich alle macht toe. Zij waren zowel voorzitter, secretaris als penningmeester van de fanfare. Ook de instrumenten werden door hen en het kerkbestuur aange­schaft.
In 1956 besloot men op advies van voorzitter Van der Meer de fanfare los te maken van de kerk en een zelfstandige vereniging te worden. De instrumen­ten van dat ogenblik werden door het kerkbestuur aan de fanfare geschon­ken, onder voorwaarde dat de fanfare de kerkelijke plechtigheden zou blijven opluisteren.
128
Was de fanfare eerst een mannenvereniging, in 1962 mochten ook meisjes tot het korps toegelaten worden. In het begin van de jaren zestig werd door een aantal tamboers van de fanfare de eerste aanzet gegeven voor de vorming van een drumband.
Op kermiszondag 1963 trok de fanfare voor het eerst in uniform trots door de straten van Diessen, en in 1971 werd het gezelschap uitgebreid door de oprichting van het majorettenkorps. Omdat er steeds minder muziek geschreven werd voor fanfaregezelschappen werd het koperinstrumentarium van de fanfare in 1972 aange­vuld met houtinstrumenten, zoals klarinetten, dwarsfluiten en piccolo's'. Zo werd de fanfare (alleen koperbezetting) een harmonie.
Harmonie St. Willibrordus is niet weg te denken in ons dorp en geeft nu nog zo'n 40 à 50 keer per jaar acte de presence bij allerlei culturele persoonlijke en verenigingsfestiviteiten.
Fanfare St. Willibrordus komende uit de Willibrordusstraat-kruising Heuvelstraat (± 1920). Afgebeeld staan o.a. Bart van Helvoirt (met grote trom) en Driek Vingerhoets (kleine trom).
De fanfare brengt een serenade tg.v. het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Van Enschot 1926.
v.l.n.r. Fons van Gijsel- Harrie Plasmans - Frans van Dijck - Frans Heuvelmans (directeur) - Bart van Helvoirt (trom drager) ­Toon van Riel - Jan Moors - A. Adriaansen (Bladel) - Driek Vingerhoets (trommelaar) - Sjef van Gestel - Janus Heuvelmans - Piet Klaassen - Jac van Riel - Bert Liebregts - Jan van den Hout - Willeke Timmermans - Willem Liebregts - Frans van Gestel.
129
Fanfare St. Willibrordus op kruising Heuvelstraat ('27-'29).
v.l.n.r. Nol Verhoeven - Toon van Riel - Toon Vingerhoets - ? - Fans van Gijsel - ? - Jan Moors - Jan Smetsers - Jon Vinger­hoets - ? - Jac van Riel - Frits Timmermans - Willem Liebregts - ? - Frans Heuvelmans (dirigent) - Jo Timmermans (tam­boer) - daarachter Sjef Vingerhoets ?
De fanfare in actie bij het H. Hart in de Willibrordusstraat t.g.v. de H. Hartprocessie in 1930. Voorop herkennen we Fons van Gijsel, Bart van Helvoirt en Jan Moors.
De fanfare bij het inhalen van burgemeester Voets in 1931 in de Julianastraat. De herkenbare fanfare-leden zijn: Jo Timmermans, Frits Timmermans, Toon van Riel, Frans Moors. Voorop Willem Liebregts; de tromdrager is Bart van Helvoirt.
130
Een gedeelte van fanfare St. Willibrord trok:t 1937 door de straten, om te collecteren voor het Crisiscomité.
Vl.n.r. Frits Timmermans - Jan Smetsers - Toon van Riel - Jos Vingerhoets - Henk van Bladel - Piet Klaassens - Geert Moors - Frans van Hoof.
Op de voorgrond: Fons Schoenmakers - Sjef van Gestel - Harrie Moors.
In 1948 trok de fanfare bij de troonsbestijging van koningin Juliana feestelijk door het dorp, hier door de Kerkstraat.
v.l.n.r. herkennen we: Sjef Heuvelmans - Toon de Laat - Frans van der Meer - Fons van Gijsel - Driekske Bie - Janus Tim­mermans - Jac van Riel.
Muzikanten in actie t.g.v. het gildefeest in Diessen in de jaren '50 (waarschijnlijk 1954).
Links op de voorgrond: Sjef Smetsers.
Zittend op de wagen v.l.n.r. Toon Timmermans - Frans Moors - ? - Harrie Moors -Piet Smetsers - Piet Hoosemans - ? - Sjef Heuvelmans.
Verder Driek Vingerhoets - Jan van Korven - Antoon van Dijck - Jan van den Hout en dirigent Piet Heefer.
Jubilarissen in 1950.Leden, die 25, 40 of 50 jaar lid waren, werden door de fanfare thuis afgehaald voor hun onderscheiding.
Voorste rij v.l.n.r.: Bart van Helvoirt - mevr. Van Gijsel-Roozen - Fans van Gijsel (25 jaar lid) - Hanna van den Hout-van de Wal - Jan van den Hout (50 jaar lid) - rector Lübbers van het Theresiahuis - pastoor Van der Linden - kapelaan Klomp Bueters - Marie Heuvelmans-van Dal- Janus Heuvelmans (40 jaar lid) - Marie van Gestel-den Otter - Sjef van Gestel (25 jaar lid) en Piet Hoosemans.
Middelste rij: Kees Plasmans - Frits Timmermans - Frans van Hoof - Jan van Korven - Toon de Laat - Sjac van Riel - Frans van der Meer - Sjef Heuvelmans - Hannes de Greef - Piet van den Hout - Toon Timmermans - Piet Heuvelmans - Frans van Knegsel - Piet Smetsers en Piet Heeffer.
Bovenste rij: Harrie van Hoof - Jan Smetsers - Toon Smetsers - Huub van Gijsel - Bart van Knegsel - Frans Vingerhoets ­Piet Timmermans - Frans Moors - Frans Heuvelmans en Piet Vingerhoets.
132
Deze foto werd genomen bij de Eikelaar ter gelegenheid van het afscheid van de heer Stapelbroek als bestuurslid, in 1948.
Bovenste rij v.l.n.r.: Harrie van Hoof - Frans Moors - Frans Vingerhoets - Janus Timmermans - Frans Heuvelmans - Piet van den Hout - Piet Timmermans - Piet Heuvelmans - Toon Timmermans J.z. en Bart van Knegsel als jongste muzikant.
De middelste rij: Janus van Bijsterveldt - Antoon van Dijck - Frits Timmermans - Frans van Hoof - Jan Smetsers - Jan Beekman - Janus Heuvelmans - Toon Hoosemans - Harrie Moors - Jan Heuvelmans - Kees Plasmans - Fans van Gijsel - ­Sjef van Gestel.
Op de onderste rij: kapelaan Van Leest - Driekske Bie - Jan Moors - Sjac van Riel - burgemeester Wijnhoven - pastoor Van der Linden - voorzitter Frans van der Meer - dhr. Stapelbroek - Jan van den Hout - Sjef Heuvelmans - dirigent Piet Heeffer. Onder: Piet Hoosemans - Piet Smetsers - Jan van Korven - Toon Smetsers.
Toneel

Diessen kent een rijke toneeltraditie. In het televisieloze tijdperk waren de toneeluitvoeringen uitjes waar men maanden naar toe leefde. De repetities en opvoeringen waren meestal in het patronaat. Aanvankelijk was toneelspelen taboe voor vrouwen; de vrouwenrollen werden 'gewoon' door mannen gespeeld. Verder waren de opvoeringen ook gescheiden wat het publiek betreft.
Vanaf 1946 begon men zich op deze punten vrijer op te stellen en werd het gemengde toneel, zowel wat de acteurs als de toeschouwers betreft, toegestaan. De toneelavonden werden georganiseerd door verenigingen als de Jonge Boerenstand, de Boerenbond en RKDSV 'Kunst en Vriendschap' was een zelfstandige toneelver­eniging, die bij de Eikelaar haar thuis had. Haghorst had zijn eigen toneelleven. Kort na de oorlog speelde Hevo daar reeds haar eerste stuk. In de jaren '60 verloor het toneel de strijd tegen de televisie, maar sinds een tiental jaren hebben de verenigingen wederom aan belangstelling niet te klagen. Toneel is weer in!
De acteurs van een toneelstuk dat rond 1930 werd opgevoerd. Ondanks de vermommingen zijn de meesten toch 'ontmaskerd'.
v.l.n.r. boven: Jan van de Laar - Harrie de Weijs - Piet Klaassen - Toon Reijrink - meester Van Bladel (?) - Jan Smetsers of Sjef Klaassen;
onder: Sjaak van Riel - Janus van Nunen (?) - Sjef van Gestel.
In 1948 werd in het patronaat de operette 'Repelsteeltje' opgevoerd onder leiding van meester Broos. Op de troon zit Rietje van Bijsterveldt, het enige meisje dat (met bijzondere toestemming van de pastoor!) aan de operette meedeed. Van de jongens op de foto zijn geen namen bekend. Wel weten we dat onder anderen Adriaan van den Hout, Martien van Riel, Jan Spierings, Kees Persoons, Jan van Gijsel en Quirinus van Bijsterveldt Az. aan het stuk meededen.
Een Diessense toneelclub onder leiding van rector Böckling (van het klooster) in de Antwerpse Zoo (omstreeks 1935). In de goede dagen van het toneel was de belangstelling voor de opvoeringen vaak erg groot; zo groot, dat er na aftrek van alle kosten nog wel een uitstapje voor de leden 'overschoot'. Of dit zo'n uitstapje is, is niet bekend.
v.l.n.r.: Piet van Gestel F.z. - Harrie Moors J.z. - Sjef van Gestel F.z. - Piet Klaassen Jz. - Frans Moors Jz. - Frans Timmermans W.z. - rector Böckling - Frans Olieslagers - Toon Reijrink Az. - Janus van Nunen - Piet van Gool Cz. - meester Toon Helmer - Tinus Linnemans - buschauffeur (?) - Jan van de Laar - Graard Habraken - Janus de Kroon - Janus van Gils J.z.
133
De acteurs van het Willibrordusspel dat in mei 1939 ter ere van het 1200e sterfjaar van de patroonheilige van Diessen werd opgevoerd. Regisseur was Kees van lersel uit Oisterwijk.
v.l.n.r. Frans van Rijthoven - Kees van Graaf - Harrie van Hees - Janus Vingerhoets (Heikant) - Harrie van Beurden - Harrie van Riel Cz. - Annie van Dijck - meester Jong­bloets - Jan van Beurden - Toon Plasmans - ? - Jan Smetsers - Jos Vingerhoets Az. - Janus Nooijens Jz. ­Janus Timmermans Wz. - Jan Verhoeven Nz.
134
De Boerenbond vierde in 1954 zijn 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd achter café Klessens een grote tent geplaatst. Een groep leden van de Jonge Boerenstand en Boerinnenbond speelde daarin een toneelstuk over de oprich­ting van de Boerenbond.
v.l.n.r. staande: Louis van Gils Az. - Jo de Laat Az. - Jans Verhoeven N.d. - Jo Timmermans F.d. - Toon de Lepper Az. - Ad de Jong - Kees Verhoeven N.z. - Koos van Gils Ad. - Harrie van Korven Az. - Kees Kroot Az. - Janus Nooijens Pz. - Pietje Bekkers Wz. - Anna Kroot Ad. - Bertha van Gils Wd;
middenin gebogen: Ad Hoozemans F.z;
onder: Sjaak van Hamont C.z. - Jan Bekkers Wz. - Sjef Nooijens Sz. - Therus Roozen M.z. - Lies Roozen M.d. - Harrie van Doormaal Az. - Annie Nouwens - Jan Jansen Jz. - Miet van Korven Pd. - Piet Timmermans F.z. - Luus Roozen M.d.
Ter gelegenheid van de restauratie van de kerktoren schreef kapelaan Maas in 1958 een historisch openluchtspel: 'De Verspieder van de Satan'. Het stuk speelde in 1542, een jaar waarin Diessen werd bedreigd door troepen van de wrede Gelderse veldheer Maarten van Rossum. 'De Verspieder van de Satan' werd in augustus 1958 aan de voet van de toren opgevoerd en was een daverend succes. In mei 1978 is het opnieuw gespeeld, waarbij een aantal spelers van de editie uit '58 ook weer meedeed. Op de foto een scène uit het stuk.
135
De deelnemers aan 'De Verspieder van de Satan' in 1958.
Vl.n.r. Zittend en knielend: Lucia Roozen - Tonnie van Rijthoven - Sien van Hamont - Henk Schoenmakers - Jo Nouwens ­Willy Reijrink - Cor van Korven - Kees van Helvoirt - Marietje van Helvoirt - Corrie Roozen - Jozef Heuvelmans.
Staand: Corrie Nooijens H.d. - Toos van Gestel - Theo Donkers - Harrie Moors - Jan van GiJs - Janus van Heerbeek - ­Anneke de Bruijn - Jo Heuvelmans - Jan de Loos - Albert de Lepper - Toos van Korven - Janus van Nunen - Jan van Riel Jz. - Harrie van Riel - Ad Hoozemans - Miet van Doormaal - Diny Beekman - kapelaan Maas - Toos van Hamont - Kees van Gils.
Niet op de foto staan de acteurs: Harrie Spieringhs, Jack van Riel, Jan van Gestel, Mien van den Hout, Frans van Riel, Huub van Korven, Piet Schilders, Jac. van Gestel, Wim de Laat, Frans Vingerhoets, Jan Helmonds, Jan van Riel en Kees Roozen.
Het toneelstuk 'Stefan Barkas: dat rond 1950 werd opgevoerd.
v.l.n.r. staande: Ciska Roozen Md. - Jan Bekkers - Jan van Riel J.z. - Sien van Gils Ad. - Co Schepens - Jo de Laat Az. Jos van Oort - Ad Hoozemans - Jac van Riel (regisseur);
midden: Jans Verhoeven N.d. - Bertha van Gils Wd. - Kees van Gils Wz;
voor: Therus Roozen - Jo Noot - Jac van Hamont C.z.
136
In 1958 speelde de toneelclub van de Jonge Boerenstand onder regie van Jac van Riel het blijspel 'Het portret van Aloi"'.
Vl.n.r. Wim de Laat Jz. - Jan Bruurs Az. - Riet van Riel H.d. - Rinus van der Hamsvoord - kapper Voeten sr., die de grime verzorgde (alleen hoofd zichtbaar) - Jan van Gestel Jz. (zittend) - Adriaan van den Hout (houdt 'Het portret van Aloi"' vast) - Corrie Nooijens H.d. - Luus Roozen M.d.
Op 24 januari 1960 speelde het katholiek meisjesgilde een toneelstukje voor de zusters van het klooster.
Op de foto zien we v.l.n.r. staande: Toos van Gils F.c. - kapelaan Van Corven (geestelijk adviseur) - Riet van Helvoirt Ad. ­Sien van Gils Ad. - Luus Vingerhoets Pd. - Mien Bruurs J.d. - Sjan Hendrikx F.d. - Nelly Verhoeven Ad. - Miet van Doormaal Ad. (leidster);
zittend: Jo Liebregts - Ans Nooijens J.d. - Toos van Gestel Pd. - Annie van Gestel Pd. - Jo van Puyenbroek Wd.
137
Al in 1946 werd er in Haghorst een toneelvereniging opgericht: Hevo (Haghorsts Eerste Volksontwikkeling). Deze foto is genomen nadat Hevo een stuk had opgevoerd in het patronaat in Diessen.
v.l.n.r. staande: Wim van Zon - Toon van Bijsterveldt P.z. - Toon van Doormaal Jz. - Kees Diepstraten - Jan van de Wal ­Janus Rombouts - Gerrit van Dorst - Kees Robben - Jan Rombouts - Kees van Bijsterveldt P.z. - Jan Geerts - ? - Janus Rijnen;
zittend: Jos Diepstraten - Jan Diepstraten - Piet van Oosterwijk sr. (regisseur).
In 1951 speelde men het stuk 'De Flierefluiter; met als regisseur Bertrand Verhelst. Opmerkelijk feit was dat de pastoor het stuk eerst las en bepaalde passages wilde laten schrappen. Men beloofde het, maar deed het niet, hetgeen ertoe leidde dat de pastoor tijdens de opvoering de zaal verliet!
Vl.n.r. Toon van Bijsterveldt P.z. - Luus Roozen P.d. - Jan Spierings - Jan van der Aa Az. - Toos van Mol F.d. - Bets de Kroon P.d.
In 1961 werd in Haghorst een stuk gespeeld over de watersnoodramp, die toen eenieder nog vers in het geheugen lag. De acteurs van het stuk, dat 'Spel met een droom' heette, waren v.l.n.r. Jan Spierings - Thera Roozen P.d. - Kees van Oosterwijk P.z. - Luus Roozen P.d. - Jan van de Wal - Bets de Kroon P.d. - Toon van Bijsterveldt P.z. Regisseur was Piet van Oosterwijk sr.
138
Zangverenigingen
Diessen heeft waarschijnlijk al vrij lang een kerkkoor. Zo was er aan het einde van de vorige eeuw een liedertafel (een mannenzangvereniging) die de kerkdiensten muzikaal verzorgde. De kerkkoren bestonden in het begin van deze eeuwen tot lang daarna alleen uit mannen; vrouwen mochten er geen lid van zijn.
Tot de jaren '50-'60 werd er voornamelijk Latijn gezongen maar met de veranderingen in de hele kerk schakelde men ook over op onze eigen moedertaal en kwam er een nieuw soort kerkelijk volkslied.
Er ontstonden ook andere zangkoren, zoals het dameskoor (1966), bejaarden koor (1971) en jongerenkoor (1970). Bijna revolutionair was op 3 oktober 1951 de oprichting van het gemengde koor Zang & Vriendschap door meester Kühne, want gemengde verenigingen bestonden toen niet en werden meestal niet toegestaan. Vooral het feit dat bij de leden twee echtparen met kinderen waren, leverde veel problemen op, omdat men destijds nog vond dat men kinderen 's avonds niet alleen met babysit thuis kon laten. Uiteindelijk kreeg men toestemming van zowel pastoor Van der Linden als van de bisschop.
Het eerste optreden van dit zangkoor, op 4 mei 1952, bij de dodenherdenking op het kerkhof oogstte veel suc­ces, en op het eerste internationale concours in Hilversum (1955) behaalde men de 2e prijs.
Het parochiële zangkoor ging met het jaarlijks uitstapje naar Zuid-Limburg, waar men o.a. een bezoek bracht aan de grotten in Valkenburg (± 1930).
Vl.n.r.: Harrie de Weijs - Harrie Liebregts - Janus de Laat - ­Kees Roozen - Frans Heuvelmans (organist) - Brord van Gils - Driek Vingerhoets - meester Sevens - Jan van den Hout (directeur) - meester Van der Meer - op de auto meester Helmer.
Geknield: links meester Piet van Hoof en Willeke Bekkers.
Het R.K. kerkkoor poseert voor café Verhoeven in de Julianastraat t.g.v. het Cecilia-feest op
21 nov. 1952.
Zittend v.l.n.r.: Harrie Liebregts - Toon Smetsers - Driek Vingerhoets - Bord van Gils - Jan van den Hout (directeur) - pastoor Van der Linden - Willeke Bekkers - Janus de Laat - Ant. Helmer;
staande v.l.n.r.: Wim van Abeelen - Piet Smetser - Kees van Gils - Sjef Heuvelmans FL - Piet Vingerhoets H.z. - Klaas Verhoeven - Karel van der Schoot - Piet van den Hout - Janus Hendriks - Jan Verhoeven - Jan Heuvelmans F.z. - Harrie de Weijs - Kees Roozen - kapelaan Klomp Buters - Harrie Vingerhoets H.z. - Harrie Sevens - Jan Vingerhoets H.z. - Toon Timmermans J.Z. - Harrie Spieringhs - Adriaan van den Hout.
Toon Smetsers, Driek Vingerhoets, Willeke Bekkers, Janus de Laat waren toen 'gouden' koorleden.
Ter gelegenheid van het zilveren feest van pastoor Van der Linden op 1 juni 1937 formeerde mevr. Van der Meer-Renders een dameskoor om dit feest op te luisteren. De repetities werden altijd bij Van der Meer thuis gehouden. De foto is geno­men voor de ereboog bij de kerk op 'de grote dag '.
Boven: Jans Timmermans J.d. - Riet Peeters - Trees Plasmans - Nelly Heuvelmans - Anneke Liebregts;
midden: Mina Jansen C.d. - Fien Hendrikx - Betsie Liebregts - Miet Vugts Wd. - Sjaan Moors J.d. - Anneke Spekenbrink ­mevr. Van der Meer-Renders - Zus van Riel J.d. - Zus Smetsers - Kee Moors - Zusje Vingerhoets - Diny Teurlings F.d. - Nelly Schilders P.d. - Pauline Sol;
geknield: Lies Vingerhoets Ant.d. - Lies Heuvelmans - Miet Timmermans J.d. - Jans Vingerhoets J.d. - Cato Lommers C.d.
Zang en Vriendschap (in de beginjaren '50) aan de achterzijde van het café van Toon Timmermans. Toon was ook mede­oprichter en jarenlang voorzitter van deze vereniging.
Vl.n.r. Wim van Abeelen - Riet Hordijk - Toon van Stokkum - Riki Verschuren - Nelly Teurlings - Diny Hordijk - de heer Kühne (directeur) - daarachter nog juist zichtbaar Justa van Dal J.d. - Annie Sevens - Toon Timmermans J.z. - Jo van Hees Hd. - ­mevr. Kühne - Johan van Dal Jz. - Frieda Teurlings - Diny Teurlings - Mien Heuvelmans I.d. - Siska en Jo Vingerhoets - ­Marietje Sevens - mevr. Van Stokkum-van Loon, Frans Dobbelaar (H'beek) en Piet Smetsers Antz.
Traditiegetrouw brengt Zang en Vriendschap een serenade aan zijn leden die iets bijzonders te vieren hebben, zoals hier het bruidspaar Jan van Abeelen en Jo van Hees op 9 juli 1953.
Boven: Frieda Teurlings - Lies Heuvelmans F.d. - Wim van Abeelen - Johan van Dal J.z. - Piet Smetsers - directeur Kühne (oprichter) - Frans Dobbelaar - Toon Timmermans (oprichter) - mevrouw Kühne;
vooraan: Riet Hordijk - Lenie of Toos Sevens - Annie Nou­wens - Nelly Spierings - Dilia de Vries - bruidspaar Jan van Abeelen en Jo van Hees - Diny Hordijk - Jo Heuvel­mans J.d. - Berdy Heuvelmans J.d. - Diny Teurlings.
 
131
139
Terug
Naar boven
Naar boven
Terug
Vervolg