"Fotostichting Diessen"
Boek "wat Dies... meer zij"

hoofdstuk 5

Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot

Door Gust de Vries, Ad van Doormaal, Toos Soetens en Wil Vennix.

m.m.v. Piet van Bijsterveldt, Sus van Gils en Diny Teurlings

------------------------------------------
__________________________________________

Geschiedenis

pag.: 91
Jongensschool
pag.: 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98
Meisjesschool
pag.: 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106
Kleuterschool en overige
pag.: 107 - 108 - 109 - 110
Haghorst
pag.: 111 - 112 - 113 - 114
__________________________________________
Hoofdstuk 5: Onderwijs


Geschiedenis

Vanaf welke tijd er in Diessen onderwijs is gegeven, is niet precies bekend. In 1575 woonde er een school meester: mr. Claes Gerrits Otten, zoon van de Hilvarenbeekse notaris Gherit Otten. Mr. Otten was behalve schoolmeester ook secretaris van Diessen en koster. Op 13 juli 1627 overleed hij. Een jaar eerder werd in Diessen een fonds gesticht 'tot onderwijs en de catechiseringe van de jonckheidt'.
Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het hertogdom Brabant als Generaliteitsland ingelijfd bij de Ver­enigde Nederlanden. Het katholieke geloof viel in ongenade en ook het onderwijs diende op de 'ware gerefor­meerde' leest geschoeid te zijn. Aan de schoolmeesters werden strenge eisen gesteld. De eerste die in Dies­sen hieraan voldeed, was Peter Pellen, metselaar uit Hilvarenbeek. Zijn vader was ook metselaar en vorster van Hilvarenbeek. Van 1648 (of 1649) tot 1681 (toen hij overleed) was Peter Pellen schoolmeester in Diessen. Hij was tevens koster en hij woonde in de omwaterde pastorie (nu Willekensdreef), waar hij de rijke pastorie goederen gebruikte.
Mr. Jacobus van Leeuwen, zijn schoonzoon, volgde hem in 1681 op. Toen deze in 1745 kwam te sterven, werd Jan Willem Stoltz tot schoolmeester van Diessen aangesteld. Als koster diende hij ook de (nog steeds gerefor­meerde) kerk schoon te houden en graven te delven. Van 1759 tot 1778 was Daniël Schoendermarken mees­ter van Diessen.
In 1778 kwam Adriaen van Bosson; hij was ook nog dorpsontvanger. In 1778 werd het schooltje met het schoolmeestershuis grondig verbouwd. Waarschijnlijk moet het 'schoolhuis' in die tijd in de buurt van de kerk (misschien aan de huidige Kerkstraat) gestaan hebben.
De nieuwe schoolwet van 1806 (ten tijde van de Bataafse Republiek) stond ook aan katholieke en andere geloofsgenoten toe om onderwijs te geven. In 1830 werd Hendrik Waijers de nieuwe hoofdmeester.
In 1847 werd een nieuw schoolgebouw met schoolmeesterhuis gebouwd, het pand waar nu slagerij Kuvener en modehuis De Laat gevestigd zijn in de Julianastraat 30-32.
De gemeenteraad gaf op 1 september 1863 de goedkeuring voor het aanbrengen van 'pisbakken' buiten het schoolgebouw i.v.m. de zorgelijke toestand van de besmettelijke ziekte 'cholera' die in Brabant heerste.
In 1872, toen Hendrik Waijers (na maar liefst 42 jaar) ging leven van zijn pensioen, werd Rochus Alphons van Pelt de nieuwe hoofdschoolmeester. ln 1884 verliet hij Diessen. Zijn opvolger werd Nicolaas de Brouwer uit Hilvarenbeek, waar hij het vak van leerlooier had uitgeoefend. Nicolaas (Klaas) de Brouwer was de vader van de later bekend geworden katholieke emancipator dr.P.C. de Brouwer.
In 1879, toen de school meer dan 80 leerlingen telde, kwam er een hulponderwijzer. Van 1883 tot 1922 was dit meester Alphans Jacobs.
In 1888 kwam er een bijzondere meisjesschool in Diessen, gesticht door de Zusters van Liefde. Zij ontvingen ook kinderen die nog niet op de openbare school werden toegelaten op hun bewaarschool (ook kakschooltje genoemd).
91
Meester Klaas de Brouwer, hoofdmeester van 1884 tot 1907.
De Jongensschool
                                                                                                                                                 
Het leerlingenaantal op de openbare (jongens)school liep door de komst van de meisjesschool sterk terug, waardoor hulpmeester Jacobs voor de gemeente te duur werd. Meester Jacobs was bereid om 100 gulden salaris in te leveren, waarna de gemeente besloot hem voor 450 gulden per jaar, ook op grond van zijn goede kwaliteiten, aan te houden als meester.
In 1900 werd de leerplicht ingevoerd, die kinderen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hadden, verplichtte zes jaar lager onderwijs te volgen. In 1905 kwam er een nieuw groter schoolgebouw in het Hoekje (thans hoek Heuvel­mansstraat-Laarstraat).
Aan Nicolaas de Brouwer, die reeds ziekelijk was, werd in 1907 eervol ontslag verleend; hij vertrok weer naar Hilvarenbeek. Jozef van Lisdonk, zijn opvolger, bleef maar 10 jaar in Diessen, waarna meester Loonen in 1917 hoofd meester werd. Een jaar eerder, in 1916, werd er een derde schoolmeester aan de school benoemd: Hubertus Hermans.
Meester Loonen bleef hoofd van de school tot zijn dood in 1929. Schoolmeesters die onder zijn leiding in Diessen hebben gestaan, zijn: Hubertus Hermans (later hoofd van de school in Lage Mierde), meester Van Genuchten (maar korte tijd), PetronelIa van Teepen uit Middelbeers (maar een half jaar), Petrus Franciscus Wagtmans, Henk van Bladel (uit Rotterdam), Helena Hendrika Loonen (dochter van de hoofdonderwijzer), Har­rie Sevens en de al eerder genoemde meester Jacobs. Bij gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1966 werd een straat genoemd naar meester Jacobs, die bijna 40 jaar onderwijs gaf in Diessen en die ook grote maatschap­pelijke verdiensten heeft gehad.

Per 1 november 1929 werden alle leerkrachten van de openbare lagere school van Diessen ontslagen en geplaatst op de bijzondere katholieke school. Het kerkbestuur van Diessen nam het onderwijs van de gemeente over.
In hetzelfde jaar overleed hoofdmeester Loonen en werd Frans van der Meer het nieuwe hoofd. Hij bleef dit tot 1963, waarna Jan Klessens hem opvolgde. Leerkrachten onder Van der Meer waren o.a. H. Sevens, Ant. Helmer, Jongbloets, Bisseling, Broos, Roffelsen, Kühne, Vingerhoets, Dingenhouts, Baeten, v.d. Ven.
Tot 1953 is de jongensschool in het Hoekje gevestigd geweest. Toen betrok men een nieuw gebouw; dat stond op de plaats waar nu de sporthal staat in de Molenstraat.
Tot 1969 is de jongensschool hier geweest; toen fuseerde men met de meisjesschool tot een gemengde school. In het gebouw van de jongensschool kwam toen de kleuterschool. De nieuwe gemengde school kwam in het gebouw van de meisjesschool aan de Molenstraat, waar nu de basisschool nog steeds gevestigd is.
De jongensschool in 't Hoekje (thans hoek Heuvelmansstraat-Laarstraat) die van 1905 tot 1953 als zodanig dienst deed. Deze foto dateerd uit 1957 toen het gebouw (tijdelijk) VGLO (Voortgezet Lager Onderwijs, een soort huishoudonderwijs) was. Later heeft het ook als onderdak gediend voor de dienst gemeentewerken, waarna het in 1981 gesloopt werd.
Boven staande foto is de oudst bekende Diessense schoolfoto. Ze dateert van 1 september 1889 en is gemaakt op de stoep van het 'schoolhuis' aan 't Laar. Een jaar eerder, in 1888, waren de Zusters van Liefde gestart met een katholieke meisjesschool bij het toen juist gestichte klooster. Omdat dit de oudste foto is, vermelden we hier de geboortedata van de leerlingen.
1 Bovenmeester Klaas de Brouwer - 2 Bert van Helvoirt, geb. 10 oktober 1879 - 3 ? - 4 ? - 5 Janus van den Hout, geb. 9 oktober 1877 - 6 ? - 7 ? - 8 Jan Heuvelmans, geb. 29 december 1877 of Bartje Wijde ven, geb. 26 januari 1880 - 9 Pietje Meijs, geb. 7 maart 1878 - 10 ? - 11 Willem van Gils, Moleneind, geb. 29 oktober 1880 of 20 maart 1882 - 12 ? - 13 Driekske van de Wal? - 14 Bartje Wijdeven, geb. 26 januari 1880 ? - 15 meester Alphons Jacobs - 16 ? - 17 Toon Sche­pens, geb. 23 juli 1880 - 18 Janus van Doormaal, Baarschot, geb. 20 december 1879 - 19 Frans de Laat, Budel, geb. 11 augustus 1879 - 20 ? - 21 ? - 22 Piet van Dommelen? - 23 Driek van Dommelen? - 24 Toon Vriens, geb. 5 februari 1881 ­- 25 Fr. Timmermans - 26 Harrie van Nieuwkuijk, geb. 16 juni 1879 - 27 Willem Vingerhoets, bijgenaamd Peere, geb. ± 1876 - 28 Harrie van Doormaal, Lage Haghorst, geb. 2 juli 1882 - 29 ? - 30 ? - 31 ? - 32 ? - 33 ? - 34 ? van Oort ? - 35 ? - 36 Harrie de Brouwer, zoon van meester De Brouwer (nr. 1), later priester geworden, jongere broer van de bekende dr. P.C. de Brouwer - 37? - 38 Piet Timmermans, Baarschot, geb. 21 juni 1880 - 39 Janus Vingerhoets, Haghorst, geb. 22 augustus 1881 - 40 Toon de Laat, geb. 14 juni 1882 - 41 Nelis de Brouwer, zoon van meester De Brouwer, ook priester geworden, later als missionaris naar de Philippijnen gegaan - 42 Janus Hamers, geb. 29 oktober 1881 - 43 ? - 44 Jan Vriens, geb. 15 juni 1882.
Vóór de school in 't Hoekje, met hoofdmeester Van Lisdonk en meester Jacobs, op 17 juli 1912.
Op de foto ziet u v.l.n.r. boven: Nard van Hamond - Jan Vingerhoets W.z. - Willeke Boonman - Jan Kroot J.z. - Harrie de Weijs - Jan Nooijens C.z. - De Kroon (?) - Jan van Gestel F.z. en z'n broer Kees van Gestel F.z.
2e Rij v.l.n.r.: Jet Heuvelmans Jz. - Gust van Dijck Jetz. (?) - Drik Kroot - Jan Boonman - Kees de Weijs - Sjaak van Riel Frz. - Nol Verhoeven - Kees Bruurs J.z. - Jet de Kroon Antz. - Jan van Korven Ant.z. (later de koster) - Fons van Gijsel.
Voorste staande rij v.l.n.r.: Toon Heuvelmans J.z. - Janus van Dijck Jetz. - Jet van Dijck Jetz. - Frans Nooijens C.z. - Jan van den Heuvel- met lei: Bertje van Riel F.z. - Janus van Korven Antz. - Frits Smulders (pleegzoon Teurlings) - Frans van Dijck Jetz. - Frans Boonman - Jan Verhoeven Jetz.; links: hootdmeester V. Lisdonk; rechts: meester Jacobs.
Vóór de school in 't Hoekje, met hoofdmeester Loonen en meester Jacobs, op 11 april 1918.
1 Meester Loonen - 2 Jos Vingerhoets Adr. z. (watermolen) 3 Kees Kroot - 4 Frans Schoenmakers C.z. - 5 Jan Schoenmakers Cz. - 6 Toon van Riel Jz. - 7 Wil Timmermans Pz. - 8 Jan Timmermans Frz. - 9 Johan van Riel J.z. - 10 Meester Jacobs - 11 Fr. Hendriks J.z. - 12 Harrie van Riel Cz. - 13 ? de Koning - 14 ? de Koning - 15 Frans Klaasen - 16
Janus Timmermans C.z. - 17 Janus Vingerhoets Jz. - 18 Jef van Gestel Fr.z. - 19 Fr. Willems Hbr.z. ­20 Louis Schoenmakers C.z. - 21 Jo Timmermans J.z. ­22 Kees Kroot Jz. - 23 Frits Timmermans Will.z. - 24 ? ­25 Jan Vingerhoets Adrz. - 26 Piet van de Wouw Adrz. 27 Jan Timmermans C.z. - 28 Piet van Gestel Fr.z. - 29 Koos de Koning - 30 Jan Vingerhoets J.z. - 31 Frans van Gils J.z. - 32 Janus van Gils J.z.
Op dezelfde dag en op dezelfde plaats als de vorige foto: de rest van de (openbare) jongensschool met de meesters Jacobs en Hermans.
1 Meester Jacobs - 2 Willem de Kroon Antz. ? - 3 Willem Vingerhoets Wz.(Moleneind) - 4 Jan Bolten (Rotterdam­mer) - 5 Sjaak Plasmans Nolz. - 6 Jan van Wanrooy - 7 Jan Plasmans Nolz. - 8 Graard Habraken - 9 Jan Bolten 10
Meester Hermans - 11 Harrie Moors Jz. - 12 Jan van Riel Frz. - 13 Bert van Riel Fr.z. - 14 Frans de Kroon - 15 ? - 16 Jan van de Laar J.z. - 17 Jan van Nieuwkuijk Cz. - 18 Harrie Timmermans P.z. - 19 Piet Plasmans - 20 Janus van Rijthoven J.z. - 21 ? - 22 Janus de Kroon Antz. - 23 ? - 24 Frans van Riel Adrz. - 25 ? ­26 Hendrik Bolten (Rotterdammer) 27 Kees Plasmans Nolz. - 28 Piet van Gool C.z. - 29 Harrie Plasmans Nolz. 30 ? - 31 ? - 32 ? - 33 Jan van Rijthoven J.z.
Vóór de jongensschool in 't Hoekje op 29 januari 1923, met hoofdmeester Loonen en meester Wagtmans.
Bovenste rij v.l.n.r. Piet Plasmans - Jan van Rijthoven (?) - Bart van Riel Adr.z. - Kees van de Laar - Jan van Nieuwkuijk - Piet van de Velden (Goirle) - ? Reijrink (bakker) - Harrie Plasmans.
Tweede rij: meester Piet Wagtmans - Dré van Rijthoven - Kees van Nieuwkuijk - Toon van Riel Adr.z. - Toon van Doormaal Adr.z. - Frans Timmermans Wz. - Tinus de Brouwer Hz. - Bert Reijnen - Bertje van Dommelen - meester Loonen.
Derde rij: Kees van de Ven (Haghorst) - Jan van Gils Wz.(Moleneind) - Frans van Gils Wz. (Moleneind) ­Frans van Gils Jz. (Lombartsstraat) Janus van Gils Jz. (Lombartsstraat) - Jan Smetsers - Geert Moors Jz. - Janus van de Velden (Goirle) - ? Reijrink (zoon van bakker die een bakkerij had in het bakhuis van café Kerkzicht; hij was een broer van Herman Reijrink van de Mijntjeshoef) Jan van de Wouw (van de kleermaker).
Onderste rij: Kees van Gestel Frz. - Janus van Nieuwkuijk - Piet Vingerhoets Antz. - Sus van Gils Wz. (Tongerloseweg) - ? Reijrink (bakkerszoon) Frans de Brouwer Hz. - Kees Plasmans - Janus Schepens - Knillis Schilders.
Meester Sevens met eerste en tweede klas van de R.K. Jongensschool in 't Hoekje in ±1933.
1 Meester Sevens - 2 ? - 3 Harrie van Gils Wilbr. z. - 4 Kees Robben - 5 Jan Heuvelmans Adr.z. - 6 Piet Beekman - 7 Frans Hoosemans Fr.z. - 8 Frans van Mol Adr.z.- 9 Piet Veldman - 10 Jos van Bijsterveldt P.z. -
11 Jef Nooijens Jetz. - 12 Therus Roozen M.z. - 13 ? - 14 Gijs Broeders - 15 Jan Broeders - 16 Stan Verbunt - 17 Janus Vennix - 18 Wim Spaninks - 19 Kees van Bijsterveldt P.z. ­20 ? - 21 Kees Nooijens Jefz. - 22 Janus van Dal - 23 Co Schepens - 24 Toon Gerritsen - 25 Toon Smetsers - 26 Jos Diepstraten - 27 Janus Sprenkels - 28 Jan Hamers - 29 Sjef Vugts.
Meester van der Meer (hoofd van de R.K. Jongensschool van 1929 tot 1963) met de 5e en 6e klas in 1935.
1 Jan Hoozemans Frz. - 2 Frans de Punder - 3 Quirien van Bijsterveldt J.z. - 4 Jan Heuvelmans Frz. - 5 Kees van de Meijdenberg J.z. - 6 Toon Schepens ? - 7 Toon van Doormaal J.z. ? - 8 Kees van Gils Bordz. - 9 Hoofd der School Frans van der Meer - 10 Vierstra? - 11 ? - 12 Toon van Doormaal Hz. -
13 Piet van Doormaal Jefz. - 14 ? Gerritsen - 15 Louis Peeters - 16 Jan Jansen Jac.z. - 17 Piet van Doormaal Jefz. ? - 18 Jan Vingerhoets Driekz. ­19 Co van Gils (of Rentrop?) - 20 Gijs Peeters - 21 Jef van Doormaal Adr.z. - 22 Toon van Doormaal Jefz. - 23 Jozef de Vries - 24 Christ van Riel Adr.z. - 25 Kees de Graaf - 26 Therus van Mol Adrz. - 27 ? - 28 Kees van Mol Adr.z. - 29 Piet Vennix - 30 Wim Broeders - 31 Gerrit Maandonks - 32 Jo van Riel J.z. - 33 Jac.Hoozemans 34 Toon Jansen Jacz. - 35 Toon Smits Wz. - 36 Harrie Smits Wz. - 37 Toon Broeders - 38 Broer Spieringhs Huubz. - 39 ? - 40 Gerrit Theunissen - 41 Co Jansen Jac.z. - 42 Jo van Hoof Jz. - 43 Toon Timmermans J.z. ­44 Jan van Doormaal Jetz. - 45 Toon van Bijsterveldt P.z. ­46 Piet Heuvelmans Frz. - 47 Piet van de Wouw.
De onderwijzers Sevens en Van der Meer met de 3e en 4e klas op 2 oktober 1930 vóór de jongensschool in 't Hoekje.
Achteraan v.l.n.r. meester Harrie Sevens - Bert Plasmans - Janus van de Ven - Frans van Rijthoven - Riekele Vierstra - Toon Schepens - Hielke Vierstra - Toon Clemens - Piet Jansen - meester Frans van der Meer.
Middelste rij v.l.n.r. Frans van Riel - Toon Hoosemans - Louis Goossens - Janus Nooijens - Janus Hendrikx - Jan Nooijens ­Toon Vugts - Jan Hoosemans - Piet van Gils - Pieter Branderhorst - Wim de Laat - Co van Gils - Therus van Mol - Jan Ver­hoeven - Janus Heuvelmans - Rien (Broer) Spieringhs.
Onderste rij v.l.n.r. Jozef de Vries - Jan van Bijsterveldt - Jan van de Ven - Herman Rentrop - Frans Hamers - Sjef Vinger­hoets - Kees van de Wouw - Piet Vingerhoets (Bie) - Koos Broeders.
Schoolreis van de 5e, 6e en 7e klas naar Schiphol, ± 1948-'49.
Op trap links van boven naar beneden: Ad van Dal - Ad de Greef - Ties Stokkermans Jz. - Kees van den Hout Kz. - Rinie van Dijck (v.d. Meer).
Rechts van boven naar beneden: Frans Geboers - Jan van der Sande - Co van den Hout K.z. - Jozef Hoosemans Ant.z. ­Pieter Hordijk.
Achterste rij v.l.n.r. twee onbekenden van Schiphol - Frans Liebrechts (bus-chauffeur) - meester Roffelsen - meester Van der Meer - Ton Verhoeven J.z. ? - Gerrit Aerts - 3 heren die toevallig ook aanwezig waren.
Middelste rij v.l.n.r. Co Jansen - Frans van Beurden Simonz. - Jozef Vingerhoets Adr.z. - Piet de Bouwer Gz. - Antoon van Dal- Bart van Hamond Kz - ? Roozen ? - Ant. Reijrink H.z. - Henk Baijens Kz. - Kees van Oort - Kees van Gool Adrz. - Jan van Gestel Jz. - Jan van Korven Antz. - Janus Hoosemans J.z.
Voorste rij v.l.n.r. Jos Vugts Wz. - Piet van Roovert - Kees Nooijens Fz. - Jan Kroot H.z. - Adr. de Bruijn Adrz. - Therus Roozen Kz. - Frans de Jong - Rinus van der Hamsvoord - Tijn van der Sande - Cor van Gestel Jz.
Schoolreis van de 5e en 6e klas (en nog enkele 7e en 8e klassers) naar het hoogste punt van Nederland, de Vaal­serberg in Zuid-Limburg, in 1952-1953.
Hurkend v.l.n.r. Ad van Dijck - Jan van Gestel Cz. - Jan Nooijens - Walter Roozen - Sjef Hendrikx - Jan van Gils F.z. - Carol Hordijk - Theo Noot - Max van Dijck en Pierre van Gestel.
Op de tweede rij v.l.n.r.: Johan Heuvelmans - Jan Hendrikx F.z. - Jan Klessens - Jac Roozen - Mart Geboers ­Ad Nooijens - Albert de Lepper - Sjef van der Hamsvoord - Janus de Bruijn - Frans van Nieuwkuijk - Herman van der Sande - Jos Dirkx -
Piet van Oort - Kees Schilders - Frans van Beurden - Jac. van Gestel.
Bovenste rij v.l.n.r.: meester Van der Meer - Huub van Korven - Frans Roozen - Ad Liebregts - Harrie Heuvelmans ­IJs (Adr.) Verhoeven - Jan de Reus - Jozef van Dal - Sjef de Brauwer - Kees Nooyens F.z. - Jozef Vingerhoets ­Antoon van Dal - buschauffeur van de firma Van Raak ­Jan van Gestel Wz. - meester Sevens.
5e klas van meester Sevens op bruggetje over de Reusel nabij 't Turkaa; waarschijnlijk is de foto genomen op 18 maart 1952 of 1953 bij gelegenheid van de verjaardag van meester Sevens.
Wie zijn de jongens? 1 Frans Verhoeven Am.zo - 2 Jozef van Dal - 3 Johan Heuvelmans Sjefz. - 4 Janus Vinger­hoets - 5 Frans Verhoeven Janz. - 6 Jan Reijrink W.z. - 7 Wim Vingerhoets Fr.z. - 8 meester Sevens - 9 Kees Schil­ders (Beerseweg) - 10 Bart Kroot Driekz. - 11 Jan van Beurden Simonz. - 12
Frans van Nieuwkuijk Janz. - 13 Kees van Riel Harriez. - 14 Janus Verhoeven Janz. - 15 Jan Nooijens Janz - 16 Janus van Gils Fr.z. - 17 Frans Hoozemans Janz. - 18 Ad van Dijck Ant.z. - 19 Ad Heu­velmans Fr.z. - 20 Wil Heuvelmans Janz. - 21 Piet van Gij­sel - 22 Jan Vingerhoets Pietz. - 23 Pierre van Gestel Janz. 24 Theo Noot - 25 Jan Klessens - 26 Piet van Oort P.z. - 27 Kees van Gils Fr.z. - 28 Jan van Strijdhoven - 29 Jos van de Bergh - 30 Ton Heuvelmans J.z. - 31 Jan van de Schoot.
Schoolreis van de hoogste klassen naar Schiphol in 1956.
Staande v.l.n.r.: Henk de Brouwer - Frans van Helvoirt - Frans van Oort - meester Harrie Sevens - Wil Noot - Harrie van Hoof - Theo Noot - Kees Liebregts - Jan Schilders P.z. - Harrie Hendrikx F.z. - Piet van Beurden - Frank Sevens - Willem Kühne ­Ad van Korven - Gerrit de Beer - Jos van de Schoot - Wil van Loon - meester Harrie Vingerhoets - Ton Smetsers J.z. - Jan Schilders M.z. - Kees Nooijens Hz. - Jo Nooijens - Ad Jansen? - Frans v.d. Hout - Piet Comperen - Noud de Loos Piet van Abeelen - Jozef Heuvelmans - Ad Kostermans - Kees Nooijens J.z. - meester Frans van der Meer - Lau van Riel - Cor Heu­velmans - Pierre van Gestel - Jos van den Hout - Henk van Beurden.
Hurkend v.l.n.r.: Kees Klessens - Leo de Jong - Sjors van Dijck - Noud Plasmans CL - Wil Reijrink - Frans van Dorst - Wal­ter Vugts - Rinus Roozen - Ton van Dussen? - Jan Baijens - Wout Baijens - Jan van Haaren - Frans van Riel H.z. - Wil van den Broek - Piet van Hoot - Jan Jansen Az. - Ton Smetsers P.z. - Wim Bruurs - Kees Sevens.
Schoolreis van de hoogste klassen naar Zuid-Limburg, 1957-'58.
1 Kees van Haaren Wz. - 2 Toon Reijrink Hz. - 3 chauf­feur van Van Raak - 4 Wil Verhoeven Jz. - 5 Walter van Gestel Wz. (Baarschot) - 6 Fr. v. d. Meer, hoofd der school - 7 Jos van Gestel Nz. - 8 Wil Noot Wz. - 9 Christ van de Puyenbroek Wz. - 10 Piet Schilders Az. - 11
Noud van Gils Antz. - 12 Ad Reijrink Wz. - 13 Kees van Gils Susz.­14 de heer Dingenhouts (?) (onderwijzer) - 15 Kees van Helvoirt Antz. - 16 Henk Vingerhoets Az. - 17 Ant. Sche­pens Adrz. - 18 André van Dijck Antz. - 19 Wil Helmonds - 20 Piet Plasmans Cz. - 21 Noud Plasmans Hz. - 22 Piet van Beurden - 23 Frank Verspaandank Hz. - 24 Henk Baijens Hz. - 25 Janus Hendriks Frz. (?) - 26 Rien van Beurden Sz. - 27 Jos de Bruijn Adrz. - 28 Wil Liebregts Wz. - 29 Jan Dirks Antz. - 30 Frans van Gestel Niesz. - 31 Ad van Doormaal Antz. - 32 Rien Schilders - 33 Ton Derks J.z. - 34 Gerrit Heeffer Jz. - 35 Ad Vugts Adrz. - 36 Frans van de Broek Wz. - 37 Piet Nooijens J.z. - 38 Jan van Abeelen Wz. - 39 Henk Kroot D.z. - 40 Jan van Riel - 41 Walter Schepens Adrz. - 42 Kees Nooijens Jz. ­43 Kees Aerts Chrz. - 44 Kees Liebregts Wz. - 45 Frank Sevens Hz. - 46 Harrie de Bruijn Adrz. - 47 Jozef Heeffer Jz. - 48 Noud Plasmans Cz. - 49 Wil van den Hout Cz.
De Katholieke meisjesschool in 1919. In 1927 werd de school aan de linkerzijde uitgebreid met een lokaal, waarin de naaischool kwam. Ook de kleuterschool zat tot 1969 in dit gebouw. In 1971 werd het gesloopt.
De Meisjesschool

Op 4 november 1888 kwam er katholiek onderwijs in Diessen. De Zusters van Liefde begonnen in hun nieuwe kloostergebouw een R.K. meisjesschool met 100 kinderen: 79 op de 'taalschool' en 21 op de 'bewaarschool'. In 1912 werd een nieuw schoolgebouw (zie foto op de vorige bladzijde) in gebruik genomen. Dit stond op de plaats waar nu de Theresiastraat op de Molenstraat uitkomt. Op de dag van de inzegening (12 april 1912) stierf het hoofd, zuster Cecile, op nog jonge leeftijd.

In de oorlogsjaren werd het schoolgebouw door de bezetters gevorderd en werd er school gedaan in diverse noodlokalen in Diessen (zie hoofdstuk I onder Tweede Wereldoorlog). In 1946 werd de meisjesschool uitgebreid met een afdeling huishoudonderwijs. Een nieuw schoolgebouw, naast het oude, werd in 1958, in gebruik genomen. In dit intussen gerenoveerde en verbouwde gebouw is nu nog steeds de basisschool gevestigd.

De Zusters van Liefde hebben grote betekenis gehad voor het onderwijs aan de Diessense meisjes. Een bekende zuster was zuster Luca, die 28 jaar lang (van 1914 tot 1942) aan de meisjesschool verbonden was. Andere namen die bij veel Diessense vrouwen herinneringen oproepen, zijn de zusters Pancratia, Ignace, Ber­nardine (een zus van zr.lgnace), Magdalena, Thecla, Scholastico, Augustine, Getula, Tharcisia, Marie-Christine, Rosina, Marie-Josèphe, Juliana.
Ook op maatschappelijk gebied hebben de zusters grote verdiensten gehad. Na de oorlog deden op de meisjesschool en de VGLO (waarop ook meisjes uit de Beerzen en Esbeek zaten) steeds meer leken hun intrede als leerkracht, zoals Frida Teurlings, Jacqueline v.d. Borne, Riek Verschuren, Ellie van Vessem, Jeanne Wete­rings, Tonnie van Dommelen, Adrie de Weijer en later nog vele andere.
Zuster Antoni van Kempen was het laatste hoofd van de lagere meisjesschool. In 1969 is de meisjesschool door het bestuur van de Congregatie van de Zusters van Liefde overgedragen aan de Stichting Schoolbestuur St. Willibrordus, die al het bestuur voerde over de R.K. jongensschool St. Willibrordus. Hoofd van de nieuwe gemengde school werd het hoofd van de jongensschool, de heer Jan Klessens.
Zuster Marie-Josèphe v.d. Sande was het laatste hoofd van de kleuterschool. Per 1 augustus 1985 gingen de kleuterschool en de lagere school op in de geïntegreerde basisschool met Jan Klessens als directeur. Al eer­der, in 1982, waren kleuter- en lagere school onder één dak gekomen in de toen geheel verbouwde school aan de Molenstraat.
Bijgaande foto is een van de oudst bekende meisjesschoolfoto daterend van 25 oktober 1909.
Boven v.l.n.r.: Sus van Korven Th.d. - Kee van Dal Adr.d. - Jana van Dal Adr.d. - Mieke Roozen - C.d. - Miet van Gestel Fr.d. - Cato Hoosemans Pd.
2e rij v.l.n.r.: Mina de Laat (leidster?) - Jans van Gorp Minad. - Jans van Dal Adr.d. - Miet de Laat C.d. - Bertha Dirks - Jans Timmer­mans Pd. - Marie Bruurs J.d. - Leen van Oort Pd.
3e rij v.l.n.r.: Anneke Timmermans Pd. ­Marie de Kroon Ant.d. - Mina Kuypers Adr.d ,- Nel de Nijs Adr.d - Mieke van Riel Fr.d. ­Trees de Kroon Ant.d.
4e rij v.l.n.r.: Miet Vingerhoets Peerd. - ? Kee van Korven Th.d. - Bertha Hoosemans Pd. - Miet van Oort Pd. - Anna Bruurs J.d.
3e rij v.l.n.r.: 17 pastoor Notten - 18 Gato van Dijck  Jefd. ­19 Annie van Dijck Norb.d. - 20 Wies van        Dijck Jefd. - 21 Joanna van Spreeuwel Seb.d. - 22 Jans Hendriks Gov.d. ­23 Leen Hendriks Gor.d. - 24 Sisca Quinten - 25 zuster Josefien.
Onderste rij: 26 Fien Vingerhoets Adr.d. - 27 Anna de Brouwer Hendr.d. - 28 Gor van Dijck Norb.d. - 29 Marie van Spreeuwel Seb.d. - 30 Fien Quinten - 31 Joanna de Kroon Antd.
Onder met lei: 32 Jan Vingerhoets Adr.z.
17 juli 1912, vóór het toen pas nieuwe schoolgebouw met pastoor Notten.
Vl.n.r.: 1 Fien van Gijsel Bertd. - 2 Joanna van Dal Adr.d. ­3 Mieke Stokkermans - 4 Nel Vingerhoets Adr.d. - 5 Pietje Fabrie - 6 Joanna de Brouwer Hendr.d. - 7 Trees de Kroon Ant.d.
2e rij v.l.n.r.: 8 zuster? - 9 Miet van Hees P.d. - 10 Kee Vingerhoets Adr.d. - 11 Jans Timmermans P.d. - Anna Bruurs J.d. - 13 Anna van Hees P.d. - 14 Anna van Gestel Adr.d ­15 Anneke Timmermans P.d. - 16 Mina van Spreeuwel Seb.d.
Van deze vergeelde en versleten foto uit ± 1920-'23 hebben we helaas geen betere opname.
1 Drika van Wanrooy - 2 Martina van Doormaal Adr.d. - 3 Kee van Roovert P.d. - 4 Rika Belaarts (dochter van een opzichter Kanaalwerken) - 5 Miet van de Laar Fr.d. - 6 Anneke Vingerhoets J.d. - 7 Miet Nooijens G.d. - 8 Anna Moors J.d. -
9 Miet van Rijthoven J.d. - 10 Cato Liebregts Adr.d. - 11 Cato van de Meijdenberg J.d. - 12 Janneke de Rijk(e) - 13 Miet Schepens Antd. - 14 Mien van Dijck N.d. - 15 Kee van de Meijdenberg J.d. - 16 Anneke Timmermans Wd. - 17 Cato van Riel Adr.d. - 18 Truda Basten - 19 Marie van Roonhoven (kanaalwerker) - 20 Jans van Gestel Wd. (Baarschot) - 21 Anna van Wanrooy - 22 Anna Timmermans P.d. (Baarschot) - 23 Bertha Basten - 24 Tonia van Spreeuwel S.d. - 25 Miet Hermans (Annaninasrust) - 26 Bertha Hendrikx Jefd. - 27 Anneke Hermans (Annaninasrust) - 28 Stientje van Summeren ,- 29 Tonia van Gestel - 30 Joke Loonen - 31 Betsie Kroot J.d. 32 Anneke Wouw - 33 Kee van Helvoirt C.d. (?) - 34 Anna van Gils Wd.
Een overvol klaslokaal met twee klassen en de zusters Luca en Pancratia in ± 1934.
1 zr. Pancratia - 2 Trees Plasmans Am.d. - 3 Mien van Doormaal Adr.d. - 4 Cato van Roovert Pd. - 5 Kee van Gorp Fr.d. - 6 Marie van Gils Wd. - 7 Cor van Gils Fr.d. - 8 Anneke de Laat Jac.d. - 9 Jans van Riel Adr.d. - 10 Sien van Hoot J.d. - 11 zr. Luca - 12 Lies van Ostade - 13 Cato Lommers - 14 Toos Jansen Jac.d. - 15 Anna Vugts Wd.­ - 16 Betsie de Vries - 17 Cato van Gestel Fr.d. -
           18 Diny Teurlings - 19 Nel Coppens H.d. - 20 Bertha van Rijthoven - 21 Jans van Doormaal Hd. - 22 Miet Lommers - 23 Jans Goossens Jac.d. - 24 Jans Timmermans Pd. - 25 Riet Branderhorst - 26 Lisa Menheere - 27 Miet van Gestel Wd. - 28 An Vingerhoets Ant.d. - 29 Koos de Punder - 30 Nel Hoosemans Ant.d. - 31 Grarda van Rossem - 32 Anneke Liebregts Adr.d. - 33 Anneke van de Meijdenberg J.d. - 34 Zus Smetsers - 35 Miet van Gils Wd. - 36 Jacqueline van Beek - 37 Riet Peeters - 38 Cor de Laat Jac.d. - 39 Tineke de Punder - 40 Lies Vingerhoets Antd. - 41 Trees van Mol Fr.d. - 42 Lies Heuvelmans Adr.d. - 43 Miet van Mol Fr.d. - 44 Anneke Maandanks - 45 Marie van Knegsel- 56 Anneke Diepstraten - 47 Miet van GiJs Adr.d. - 48 Bet van Riel Ad. - 49 Cor Moors J.d
5e en 6e klas 1940-'41. De zuster rechts op de foto is zuster Luca, die ruim 25 jaar een, weliswaar streng, maar alom gerespecteerd vakbekwaam hoofd der school is geweest op de Diessense meisjesschool. De foto is genomen in de kloostertuin. Op de achtergrond staat het washuis van het klooster.
Staande v.l.n.r.: Thera Roozen P.d. - Mien Heuvelmans J.d. - Riet de Vries - Riet Jansen Jac.d. - Sjaan van Korven Antd. ­Riek Theunissen - Luus Teurlings - Betsie Pover - Lien Roozen - Toos Robben - Riet Hordijk - Anna Stapelbroek - Miet Heuvelmans - Jans van Doormaal H.d. - zuster Luca.
Geknield v.l.n.r.: Bertha de Lepper - Bertha van Gils Wilb.d. - Annie Heuvelmans Adr.d. - Koos van Korven Antd. - Riet van Hees - Sjaan Bruurs Adr.d. - Tonie Jansen - Anneke Kuijpers - Tonnie Heuvelmans Fr.d. - Miet Vingerhoets P.d. (Heikant) ­Marie Roozen P.d. - Mien van Gils Fr.d. - Toos Vugts Wd.
Voorste rij v.l.n.r.: Annie Persoons - Riet van Bijsterveldt Adr.d. - Sisca Vingerhoets Ant.d. - Jo van Dal - Lies van Strijdhoven - Miet van Riel Jac.d. - Annie Beekman Fr.d. - Cor Bekkers Wd. - Jans Roozen M.d. - Sien Langenberg - Annie Baars ­Anneke Bekkers - Koos Jansen Antd. - Cor Bruurs Adr.d.
Op dezelfde plaats en dag als de vorige foto werd dit kiekje van de 3e en 4e klas genomen met juffrouw Sjan Weterings.
1 juffr. Weterings - 2 Dora Donkers - 3 Tonia van de Wal ­4 ? - 5 Justa van Dal - 6 Jo Timmermans - 7 Jans Verhoeven - 8 Riekske
Stapelbroek? - 9 ? - 10 Janny Wessels (?) - 12 Marie Stapelbroek - 13 Nelly Spieringhs - 14 Toos Smolders - 15 Ria Bakkers - 16 Odilia de Vries - 17 Nelleke Coppens - 18 Cor Bruurs - 19 Riek Diepstraten - 20 Cato de Kroon - 21 Miet van Doormaal - 22 Jo de Lepper - 23 Thera van Doormaal (?) - 24 ? - 25 An de Greef - 26 Net Timmermans - 27 Dien Vugts - 28 Dineke Hordijk - 29 Naan Broeders - 30 Engelien Donkers - 31 Cor van Strijdhoven - 32 Tonia van Dijk - 33 Cisca van Dijk - 34 An Kroot - 35 Sien Kroot - 36 Nelly Heuvelmans - 37 Jo Heuvelmans - 38 Luus Roozen Pd. - 39 Jans Persoons (?) ­40 Door Baars - 41 Miet Beekman - 42 Jo van Gils Antd. - 43 An Vugts - 44 An Coppens - 45 Annie Hoosemans ­46 Luus Roozen - 47 Marie van Gijsel- 48 Nelleke van Korven - 49 Koos Schepens - 50 Cisca Roozen (?) - 51 Riet Timmermans - 52 Trees van Mol - 53 Joke van Hees - 54 Riek Nouwens - 55 Miet van Korven - 56 Nelly Teurlings.
7e en 8e klas van de huishoudschool (VGLO) in 1946-'47. v.l.n.r. Leen Baetsen - Jo Timmermans Jand. - Trees van Mol Adr.d. - zuster Ignacia, Rietje Heuvelmans Adr.d. ­Riet Plasmans Jac.d. - Fientje Vugts Adr.d.
2e of 3e klas van-juffrouw Van Dommelen (nu mevr. Schoenmakers-van Dommelen) in het schooljaar '47-'48. 1 Tonny Schoenmakers-van Dommelen - 2 Tonny van Riel Ant.d. - 3 Joke van Bijsterveldt Adr.d. - 4 Carry Nooij­ens Hd. - 5 Toos van Gestel Wd. - 6 Corrie of Nellie van Vugt - 7 Anny Reijrink Wd. - 8 Toos van den Hout - 9 Bertha van de Broek - 10 Riet Vingerhoets P.d. - 11 Riet Vingerhoets Jd. - 12 Toos van Hamont C.d. - 13 Toos van Dijk - 14 Carry van
Gils Ant.d. - 15 Nelly Baetsen - 16 Jeanne Sevens - 17 Diny Timmermans F.d. - 18 ? de Kok - 19 Corry van Riel Jac.d. - 20 Corry Vugts - 21 Tonny Verhoeven Am.d. - 22 Ria Scheers - 23 Cisca Bakkers 24 Joke Hoosemans - 25 Bertha van Hamont Ld. - 26 Ria Grooteboer - 27 Greet Donkers A.d. - 28 Joke Reijrink H.d.
3e en 4e klas in september 1947.
1 zr. Pancratia - 2 Nelly van der Aa Ant.d. - 3 Mieke Broeders - 4 Corry van Korven Adr.d. - 5 Luus van Korven Adr.d. - 6 Jeanne Verhoeven Adr.d. - 7 Toos Heuvelmans J.d. - 8 Frieda Teurlings, onderwijzeres - 9 Joke Timmermans J.d. - 10 Thea van Riel Ant.d. - 11 Joke Heuvelmans - 12 Annie Verhoeven D.d. - 13 Betsie van Beurden S.d. ­14 Joke de Bakker - 15 Tonia van Gijsel- 16 Colet Donkers Am.d. - 17 Jo de Weijs Annad. - 18 Bertha Vingerhoets P.d. - 19 Bertha
Heuvelmans F.d. - 20 Mien van Dijck Wd. - 21 Rosa Noot - 22 Toos van Mol Adr.d. - 23 Marietje Vingerhoets J.d. - 24 Sjannie Plas mans Jac.d. ­25 zuster Ambrosia - 26 Judith Lagendijk Cod. - 27 Agnes Stapelbroek - 28 Corrie van Korven Adr.d. - 29 Nelly Kroot H.d. - 30 Riek Roozen Md. - 31 Annie Vingerhoets P.d. - 32 Corrie Stokkermans Adr.d. - 33 Johanna Baetsen - 34 Riek van Korven P.d. - 35 Riet Stokkermans J.d. - 36 Lina Roozen C.d. - 37 Annie van Strijdhoven Wd. - 38 Toos van Korven (?) Ant.d. - 39 Fien van der Hamsvoord F.d. - 40 Dien van Gils Ant.d. - 41 Marietje Roozen C.d. - 42 Marietje Moors H.d. - 43 Annie Sevens H.d. - 44 Marietje Jansen - 45 Sjaantje Bruurs J.d. - 46 Lenie de Bruijn Adr.d. - 47 Corry Nooijens Pd. - 48 Leonie Baetsen - 49 Anna de Bruijn Adr.d. - 50 Pieta Stokkermans Adr.d
Ook in september '47 werd deze foto van de 5e en 6e klas genomen.
1 Berdie Heuvelmans J.d. - 2 Toos Verhoeven Arn.d. - 3 Riet Reijrink J.d. - 4 Koos van Korven Ant.d. - 5 Riet Stokkermans Adr.d. - 6 Riet van Riel Jac.d. - 7 Jo van der Sande - 8 Mientje Beekman - 9 Jo Baars - 10 Annie van der Hamsvoord - 11 Bets de Kroon Pd. - 12 Ton Kroot Adr.d. - 13 Marietje Assing - 14 Marie
Roozen Md. - 15 Doortje Spaninks - 16 Jo Robben - 17 Miet van Korven Adr.d. - 18 Jaantje Hoosemans - 19 Sien van Hamont C.d. - 20 Toos Roozen Pd. - 21 Leen Baetsen - 22 zuster Valera - 23 Jo van Gestel Wd. - 24 Jo Nouwens - 25 Riek van Gils Wilbr.d. - 26 Mien van den Hout - 27 Fientje Coppens P.d. - 28 Cato van Hamont N.d. - 29 Annie van der Aa - 30 Toos Donkers - 31 zuster Ambrosia - 32 An van Hamont N.d.
Een gedeelte van de 4e klas in het schooljaar 1954-1955.
Staande v.l.n.r. Ans de Brouwer F.d. - Nellie Verhoeven Am.d. - Riet de Bruin - Corrie van Gestel Wd. - Nellie Schilders Pd. ­Joke Liebregts Wd.
Middelste rij v.l.n.r. Mien Bruurs J.d. - ? - Luus Vingerhoets Pd. - Netje Vingerhoets F.d. - ? - Marties van Stokkum.
Onder v.l.n.r. Dorothy Liew (uit Curaçao, op vakantie bij de fam. Teurlings) - Riny Timmers - Neltie Vingerhoets F.d. - Annie Bruurs Ad. - Joke van Gestel C.d.
De 5e en 6e klas in de nieuwe meisjesschool aan de Molenstraat, kort na de opening in 1958.
1 Corrie Nooijens F.d. - 2 Fien van Roovert C.d. - 3 Ria Liebregts Wd. - 4 Jacqueline van Riel H.d. - 5 Corrie Roozen C.d. - 6 Wilma de Graaf - 7 Ria Nooijens H.d. - 8 Corrie de Weijs H.d. - 9 ? - 10 Ria Verhoeven Arn.d. - 11 Tonnie Hoosemans J.d. - 12 Koos van Gils D.d. - 13 Tonnie van Rijthoven H.d. -
14 Jeanne Nooijens F.d. - 15 Rietje van Gils F.d. - 16 Jeanne Hendrikx F.d. - 17 Ans van Gijsel F.d. - 18 Suzan Vingerhoets H.d. - 19 Riet van Gool Ad. - 20 Hanny Vugts J.d. - 21 Corry (Zus) van Beurden N.d. - 22 Toos van Roovert C.d. - 23 Petra van Gestel Nd. - 24 Door Geboers - 25 Ans Nooijens J.d. - 26 Annie van Gestel P.d. - 27 Nellie Vingerhoets J.d. - 28 Josée Comperen J.d. - 29 Toos van Gils F.d. - 30 Lucia Vingerhoets P.d. - 31 Mien Bruurs J.d. - 32 Nettie Vingerhoets F.d. - 33 Marlies Hordijk - 34 Riek van der Schoot K.d. - 35 Jeanne van de Wiel- 36 Riet van Helvoirt Ant.d. - 37 Jo van Puijenbroek - 38 Annie van Dorst P.d. - 39 Yvonne van Stokkum - 40 Corry van Helvoirt Ant.d. - 41 juffrouw van de Borne.
De 5e en 6e klas uit het schooljaar '34-'35 met zuster Augustine.
1 zr. Augustine - 2 Drika van Korven P.d. - 3 Cisca van Gils Adr.d. - 4 Mien van Gils Wd. - 5 Koos Heuvelans F.d. ­6 Bertha Heuvelmans F.d. - 7 Jo van Gils Adr.d. - 8 Miet van de Meijdenberg J.d. - 9 Riek Verhoeven Nic.d. - 10 Anna van Helvoirt C.d. of Netje Jansen Jac.d. - 11 Tiny Huisman - 12 ? Goossens (?) - 13 Mien van der Wouw­14 Cor Janssen Koos.d. - 15
Lies Gerritsen H.d. - 16 Miet Smetsers - 17 Jo de Vries - 18 Bertha van Knegsel - 19 Quirina Broeders - 20 Miet van Doormaal - 21 Anneke Hoosemans Antd. - 22 Anna van Knegsel D.d. - 23 Cato van Gils F.d. - 24 Jo Moors J.d. - 25 Kee Vennix B.d. - 26 Dien Coppens P.d. - 27 Bertha van Gils Wd. - 28 Cor Vin­gerhoets P.d. - 29 Riek Schepens Ant.d. - 30 Riet Spa­ninks Wd. - 31 Anna van Doormaal H.d. - 32 Bertha Schepens Ad. - 33 Ne/ly Maas - 34 Jans van Doormaal H.d. - 35 Koos Teurlings - 36 Miet Vugts Wd. - 37 Fien Hendrikx Jefd. - 38 Tonia van Korven P.d. - 39 Miet Bek­kers - 40 Kee van Korven P.d. - 41 Miet de Laat Ant.d. - 42 Mien van Mol Adr.d.
Kleuterschool en overigen
5 Marie Vingerhoets Wd. (Moleneind) - 6 Anna Kroot J.d. - .7 Miet van Hees Pd. - 8 Leen Hendriks G.d. (Haghorst) - 9 Joana van Dal Adr.d. - 10 Miet Stokkermans - 11 ? - 12 Kee van Gool C.d. - 13 Anna van Hees - 14 Nel Nooijens C.d. - 15 Johan Koppelmans - 16 Sjef Heuvelmans - 17 ? - 18 Piet Schoenmakers - 19 ? - 20 Kee Schilders Pd. - 21 Sjaak Plasmans Arn.z. - 22 Janus van Gool C.z. (met lei) - 23 Janus Koppelmans - 24 Toon van Riel - 25 Janus Schoenmakers
Op deze foto van 25 oktober 1909 zien we, naast een aantal meisjes van de meisjesschool ook een groep jongens van de bewaarschool.
1 Jana de Brouwer H.d. - 2 Luus de Brouwer H.d. - 3 Miet Plasmans Am.d. - 4 Pietje Fabrie -
Bewaar-en meisjesschool, 17 juli 1912.
1 Jan Boonman - 2 Jan Timmermans F.z. - 3 Sjaak Plasmans Am.z. - 4 Frans Klaassen - 5 Jan Wanrooy - 6 Jan van Riel Adr.z.- 7 Jan van GiJs Jz. - 8 Johan van Riel J.z. ­9 Graard Habraken - 10 pastoor Notten - 11 Kees Kroot Jz. - 12 Frans Schoenmakers - 13 Sjef van Gestel - 14 Bert Schilders - 15 Janus Vingerhoets Jz. - 16 Janus Vingerhoets Adrz. - 17 Johan van Riel Jz. - 18 Zuster Plagia - 19 Jans Evers J.d. - 20 Fien van Riel G.d. - 21 Cato Timmermans F.d. - 22 Cor van Dijck N.d. - 23 Fien Quinten ­24 Tonia Kroot J.d. - 25 Miet
van de Laar J.d. - 26 Nel Vingerhoets J.d. - 27 Zus van Riel J.d. - 28 Jana Moors - 29 Marietje Koppelmans J.d. - 30 Nel van Hoof - 31 Miet Timmermans - 32 Miet Coopal - 33 Cato van Gestel Bord.d. - 34 Harrie Moors - 35 Miet Klaassen - 36 Piet van Gool.
Meisjes van de meisjesschool met een aantal kinderen van de bewaarschool in 1918.
1 zr. Vincentius - 2 Bertha de Brouwer H.d. - 3 Miet Lie­bregts Adr.d. - 4 Jana Moonen C.d. - 5 Miet Timmermans C.d. - 6 Miet van de Laar J.d. - 7 Miet van de Wouw Adr.d. - 8 Cor van Dijck Norb.d. - 9 Miet van Dijck Jetd. - 10 Cato Timmermans Fd. - 11 Bertha Dirks B.d. - 12 Anna Plasmans Arn.d. - 13 Kee Arts -
14 Zr. Tresio - 15 Nel van Hoof J.d. - 16 Miet Coopal J.d. - 17 Miet v.d. Heuvel Ant.d. - 18 Anna van Roovert P.d. - 19 Miet van Helvoirt C.d. - 20 Kee Hendrikx Jetd. - 21 Anna Moors J.d. - 22 Anna v.d. Wouw Adr.d. - 23 Miet Schepens Ant.d. - 24 Kee van de Wouw Adr.d. - 25 Jana Moors J.d. - 26 Drieka de Brouwer H.d. - 27 Kee van Helvoirt C.d. - 28 Kee van Roovert P.d. ­29 Jana Hendrikx Jetd. - 30 Bertha Hendrikx Jetd. - 31 Frans van Hoof J.z. - 32 Piet Plasmans Arnz. - 33 Geert Moors J.Z. - 34 Bertha van Hoof J.d. - 35 Mien van Dijck Norb.d. - 36 Jaantje (Zus) van Dijck Norb.d. - 37 Jan van Helvoirt Cz.
Gemengde groep met de meesters Loonen en Van Bladel op de speelplaats van de meisjesschool in de Molenstraat; op de achtergrond de pastorietuin; de foto dateert van 11 juni 1927.
1 meester Loonen - 2 Jan Smetsers - 3 Cor van Dijck Jefz. - 4 Toon van Doormaal Adr.z. - 5 Dré van Rijthoven ­6 Frans van Gils W.z. - 7 Gust de Vries - 8 Jan Evers J.z. ­9 meester Henk van Bladel - 10 Mien Broeders - 11 Jan van de Wouw - 12 Kees van Gestel
F.z. - 13 Miet Hendriks C.d. - 14 Rie Branderhorst - 15 Nellie Heuvelmans Adr.d. ­16 Anneke van Gestel J.d. - 17 Marie van Gestel F.d. - 18 Miet Timmermans J.d. - 19 Anneke Moors G.d. - 20 Gerrit Branderhorst - 21 Jan Hendriks C.d. - 22 Piet Timmermans J.z. - 23 ? van Gestel J.z. - 24 Piet Smetsers - 25 Janus Schoenmakers C.z. - 26 Wim Schoenmakers CL ­27 André Loonen - 28 Jan de Vries - 29 Bert Moors J.z. - 30 Sus van Gils - 31 ? Branderhorst - 32 Cato van Gestel - 33 Quirina Broeders J.d. - 34 Piet van Gils W.z. - 35 Co van Gils - 36 Janus Smetsers Ant.z. - 37 Jan de Laat - 38 Wim de Laat - 39 Co Broeders - 40 Kee Moors - 41 Zus Smetsers - 42 Miet van Gils - 43 Janus Heuvelmans Adr.z. - 44 Bertha Heuvelmans Adr.d. - 45 Lies Heuvelmans Adr.d.
Deze foto, daterend uit 1925, '26 of '27, betreft geen volledige klas van
de meisjesschool.
Op de onderste rij zien we ook enkele jongens, broertjes van de meisjes op de foto. Linksboven staat Lena Loonen, dochter van het hoofd van de jongensschool. Zij was enige tijd onderwijzeres aan de jongensschool.
In de bovenste rij zien we v.l.n.r. Lena Loonen - Martina van Doormaal - Jans van Gestel(Baarschot) - Anna Vingerhoets Jand. - Anna Timmermans Pd. - Miet van de Laar F.d. - Lucia Kroot - Jans van Doormaal.
Tweede rij: Joke Loonen - Camelia van de Meijdenberg Jand. - Tonia van Gestel (zusje van Jans) - Cato Liebregts - Miet Vingerhoets Jand. - Cato van de Laar - Cato van de Meijdenberg Jand. - Tonia van de Meijdenberg Jand.
Derde rij: André Loonen - Betsie Liebregts - Miet en Fientje Hendrikx Jefd. - Cornelia en Janske Vingerhoets Jand. - Anna van de Meijdenberg Jand. - Greta Timmermans Pd. - Cees van de Laar F.z.
Onderste rij: Janus Hendrikx met zijn zusje Bertha - Janus Liebregts - Sjors van Dijck (met de lei) .- Sjaak van Doormaal - Miet Timmermans en haar broer Toon - Frans van Spreeuwel.
Ook op deze foto is geen volledige schoolklas. Ze is genomen op de speelplaats van de oude meisjesschool aan de Molenstraat, waarschijnlijk op dezelfde plaats als de vorige twee foto's. Er staan weer verscheidene broertjes en zusjes van elkaar op. De onderwijzer links op de foto is Henk van Bladel; hij was onderwijzer aan de jongensschool. Op de lei op de voorgrond lezen we de datum: 10 juni 1927.
De namen: 1 Henk van Bladel - 2 Kee Dirks Hub.d. - 3 Nel van Wanrooy - 4 Anneke Vingerhoets Adr.d. - 5 Jans Rijnen - 6 Lies Hoosemans Ant.d. - 7 Bertha van Gils Adr.d. ­8 Miet
Hendrikx Jefd. - 9 Mientje Roeleveld - 10 Cato de Laat Ant.d. - 11 Miet van Riel Adr.d . - 12 Leun van Beek C.d. (?) - 13 Tonia v.d. Meijdenberg J.d. - 14 Miet Timmermans Pd. - 15 Anna van Gestel Bord.d. - 16 Cato van Gorp - 17 Jan Rijnen - 18 Nel Hoosemans Ant.d. -  19 Greet Timmermans Pd. - 20 Jans van Riel Adr.d. - 21 Miet van Gils Adr.d. - 22 Jo Hoosemans Ant.d. - 23 ? van Riel Jand. - 24 Bet van Riel Adr.d. - 25 Anneke van Beek -26 Jans van Gils Adr.d. - 27 Cis van Gils Adr.d. - 28 Toon Timmermans Az. - 29 Kees van Gils Adr.d. - 30 Christ van Riel Adr.z. - 31 Janus Hendrikx Jefz. - 32 Toon Hoosemans Ant.z. - 33 Harrie van Gestel Bord.z. - 34 Jacqueline van Beek - 35 Miet van Gestel Bord.d. - 36 Fientje Hendrikx Jefd.
'Fröbelschool'(kleuterschool) met zuster Rosina op 12 september 1947.
1 Corrie Liebregts Wd. - 2 Annie Nooijens Pd. - 3 Janus van Gils Fz. - 4 Kees van Gils Fz. - 5 Riet Bruurs Adr.d. - 6 Kees Roozen M.z. - 7 Ad Reijrink Jz. - 8 Marietje Plasmans C.d. - 9 Wim Moors Hz. - 10 Jan Roozen Cz. - 11 zuster Rosina - 12 Sjan Schilders Pd. - 13 Jo Schilders Pd. - 14 Sjan Hendrikx Fd. - 15 Annie
van Riel Jac.d. - 16 Annie van Gestel Wd. - 17 Frans van Riel Hz. - 18 Marietje van Riel H.d. - 19 Riet van den Hout C.d. - 20 Jos van den Bergh Antz. - 21 Jan van Beurden S.z. - 22 Riet de Beer Adr.d. - 23 Noud de Beer Adrz. - 24 Ad Comperen Jz. - 25 Net Comperen Jd. - 26 Marietje Roffelsen (?) 27 Tonny Baijens C.d. - 28 Toos van Gestel Pd. - 29 Kees van den Broek Cz. - 30 Bart Kroot Hz. (?) - 31 Kees van Riel Hz. - 32 Sjaak Roozen Cz. - 33 Janus van Roovert Cz. (?) - 34 Jan van Roovert C.z. - 35 Janus Vingerhoets Jz. - 36 ? Vingerhoets J.d. - 37 Cor Vingerhoets J.d. - 38 Janus van Dorst Pz. - 39 Wil Heuvelmans J.z. - 40 Piet van Oort (?) of van Vugt (?) - 41 Frans Moors Hz. (?) - 42 Johan Heuvelmans (?) of Evers (?) - 43 Wil Nouwens M.z. - 44 Sjan Nouwens M.d. - 45 Nelly Klessens Wd. - 46 Jan Klessens Wz. - 47 Jos van den Hout Cz. - 48 Ad van Dijck Ant.z. - 49 Max van Dijck Ant.z. - 50 Jan de Loos C.z. - 51 Jan Reijrink Wz. - 52 Jo Bruurs J.d. - 53 Sjaak Paulissen Jz. - 54 Pierre van Gestel Jz. - 55 Jan Linnemans Mz.
Deze foto werd op dezelfde plaats en op dezelfde dag genomen als de vorige, nl. op 12 september 1947, weer met zuster Rosina.
1 Jo Schoenmakers uit Vessem (assistente: is later kloosterzuster geworden) - 2 Jo Stokkermans Adr.d. - 3 Sjaan van Hamont C.d. - 4 Jan Hendrikx F.z. - 5 Jo Kroot Hd. - 6 ? Donkers P.z. (?) - 7 Toos van Korven Ant.d. -
8 Ad Nooijens Hz. - 9 Ad Heuvelmans F.z. - 10 zuster Rosina - 11 Riek van Dorst Chr.d. - 12 Neeltje Nooijens J.d. - 13 Jo Vingerhoets P.d. (Watermolen) - 14 Jo Vingerhoets P.d. (Heikant) - 15 ? - 16 Frans Verhoeven Am.z. - 17 Carol Hordijk - 18 Harrie Spaninks Wz. - 19 Sjan van Gool - 20 Nel van Helvoirt Ant.d. - 21 Nel van Vugt - 22 Nel Dirks J.d. - 23 Mien de Kroon C.d. - 24 Miet van de Laar C.d. - 25 Jo van der Aa Ant.d. - 26 Riet van der Sande Wd. - 27 Jan Evers Cz. - 28 Fien de Bruijn Adr.d. - ­29 Mien van Spreeuwel Ant.d. - 30 Sjef van der Hamsvoord F.z. - 31 Sjaak Roozen CL - 32 Jan Evers Jz. - 33 ? van Spreeuwel F.z. (?) - 34 Riek Timmermans F.d. - 35 Jan van Gestel C.z. - 36 Sjan van Riel Jac.d.
Haghorst
Pas sinds 1950 beschikt Haghorst over een eigen school. Vóór die tijd gingen de kinderen in Diessen naar school.
In het begin van deze eeuw was er in Haghorst slechts een dertigtal huizen, voor het merendeel boerderijen, die her en der verspreid stonden. Pas na de aanleg van het kanaal in het begin van de twintiger jaren begon Haghorst te groeien. Op de ontgonnen heidevelden werden nieuwe boerderijen gesticht. De nieuwe bewoners waren vooral afkomstig uit de streek rond Breda. In het begin van de jaren '30 voerden de nieuwelingen actie voor een eigen school. Maar verder dan gemeentelijk vervoer voor de kinderen die verder dan vijf kilometer van school woonden, bracht de groep het nog niet. De kinderen gingen in een rijtuig, waar er een stuk of tien in konden. Door de oorlog kwam de klad in het streven naar een eigen school. Na de oorlog kwam er de 'Stichting Haghorst', die ijverde voor zowel een school als een kerk.
De kerk kwam er het eerst, in 1946. In het najaar van 1948 kwam er een vergunning om een semi-permanente school te bouwen. Op 1 maart 1950 werd deze school die de naam Aloysiusschool kreeg, officieel in gebruik genomen met als hoofd Bertrand Verhelst. Enkele leerkrachten uit de beginjaren waren o.a. de heren Van Delft, Van Gestel, Van Steensel en mevrouw De Loos.
Tijdens een schoolreis van de hoogste klassen naar Schiphol, waarschijnlijk in 1958, werd deze foto gemaakt.
Staande v.l.n.r. André Verhoeven Kz. - Rinus van der Sande Az. - Joke Verhoeven (?) - Janeke de Bakker Adrz. - Ria Evers K.d. - Jos de Wit R.z. - Ad of Sjaak Linnemans M.z. - Jan van Rijthoven Ant.z. - Henk Schoenmakers Pz. - Toos Donkers Pd. - Nellie van Kempen of Rina Wieskamp - juffr. Spieringhs - Cor van Hamont N.d. - Luus van Spreeuwel Ant.d. - Riek Evers J.d. - meester Bertrand Verhelst sr. - Toon van der Aa Ant.z. - Ad de Kroon Adr.z. - Jac Thomassen J.z. - Jan de Kroon Antz. - Wim van Bijsterveldt Adrz. - Lia van Oosterwijk Pd. - Sien van de Laar C.d. - Jeanne Verhoeven K.d. - Nellie Damen Wd.
Knielend v.l.n.r. Piet de Kroon Pz. - Piet Evers J.z. - Wout Damen Wz. - Harrie Paulissen J.z. - Jan Evers Jz. - Ton van dèr Sande Antz. - Jos Donkers Pz. - Karel Verhoeven Kz. - Bart de Bakker Adr.z. - David Donkers Arn.z. - Frans van de Meijdenberg Jz. - Frans van de Laar Cz. - Jac de Wit Rz. - Kees Schellekens Adrz. - Jan Linnemans Gr.z.
Kleuterschool Haghorst met juffrouw Pöpping op 4 april 1958.
1 Ad van Dorst Jz. - 2 juffrouw Pöpping - 3 Toos Linne­mans Md. - 4 Toos van de Laar C.d. - 5 Sjan van Kempen - 6 Jac. van der Aa Jz. - 7 Tonny de Laat Wd. - 8 Madeleine Verhelst - 9 Sjef Diepstraten Janz. - 10 Ria van der Aa Ant.d. - 11 Dora Verhoeven K.d. - 12 Peter van de Vondervoort - 13 Kees van Poppel - 14 Rini de Wit ­15 Jeanne van Bijsterveldt Q.d. - 16 Nelly van Dorst Adr.d. - 17 Marie-José Mulder.
Deze lachende groep kinderen werd waarschijnlijk in het schooljaar 1964-'65 gefotografeerd op de speelplaats.
Boven v.l.n.r. Wil Diepstraten - Toon Schilders - Kees Gosens - Jack Rombouts Jacz. - Pieter van Bijsterveldt Qz. - Piet van Bijsterveldt K.z. - Carla van Zon - Jacqueline Evers - Annie Geerts - Hannie van Ham - vóór Annie Geerts staat Ria Derks.
Midden: Leo van der Aa - Jac Janssen- Jan de Bresser - Bertrand Verhelst - Tonnie Diepstraten - Jo van Doormaal Ant.d. ­Carina van de Wiel - Carla Jansen - Hennie Michielsen - Tonnie Michielsen - José Jansen.
Voor: Peter Neggers - Wim van de Vondervoort - André van Bijsterveldt - Dré Mallens - Sjef op 't Hoog - Toon van Dorst Adr.z.
Eerstecommunicantjes vóór de kerk, juni 1965.
v.l.n.r. staande Coleta van de Vondervoort - Anny van de Meijdenberg - Marie Schilders - Annie Op 't Hoog - Ria Verheijen ­Koosje van Bijsterveldt - Nettie Koolen - pastoor Jilesen - Jeanne Hesselmans - Riet van Doormaal - Riekie Jansen - mevrouw De Loos - Peter van Doormaal - Marijke Hermus - Ria Neggers - Ans Geerts.
v.l.n.r. knielend Rinie van Bijsterveldt - Ad van de Meijdenberg - Jan Reijrink - Wim van Doormaal - Arie Jansen - Ad Kroot.
Met Pinksteren 1967 werden deze communicantjes op dezelfde plaats op de foto gezet.
Achteraan v.l.n.r. Karin van Doormaal - pater Nicasius Schilders - Jack Evers - Maarten van den Hout - pastoor Jilesen ­Mari Mallens - Peter van der Aa - meester Van Delft - Walter Janssen.
Middelste rij: Ad Rombouts - Maria van den Broek - Lia van Doormaal - Anja van Breda - Elly van Bijsterveldt - Tonny Michielsen - Carla van Mol - Karien Hermus - Mariëtte Derks - Elly van Doormaal - Karin de Bresser - Marja Jansens.
Onderste rij v.l.n.r. Henk Neggers - Karel van Bijsterveldt - Ries van Poppel - Toon Klaassen - Jos van Doormaal - Henk Hesselmans - Jack Rombouts - Hans van Doormaal - Jan Rombouts.
Het onderwijzend personeel van de lagere school in 1972.
v.l.n.r. Bertrand Verhelst (hoofd der school) - Wilma v.d. Zande - Mieke Hoendervangers - José Santegoets - mevrouw De Loos.
Kleuterschool Haghorst, juli 1964 met juffrouw Mieke voor het noodgebouw.
Achteraan staande v.l.n.r. Arie Jansen - Rien van Bijsterveldt - Netty Koolen - Ria Verheijen - Lia Neggers - Ad Kroot - juf­frouw Mieke - Riky Jansen - Jo van de Meijdenberg - Marij Hermus - Jan Hermus - Maria Schilders - Coleta van de Von­dervoort - Annie van de Meijdenberg - Jan Neggers of Jan Reijrink.
Middelste rij zittend v.l.n.r. Wim van Doormaal - jeanne van den Hout Ant.d. - Annie Op 't Hoog - Jack Geerts - Mari Mallens - Ad van de Meijdenberg - Peter van Doormaal Antz. - Corrie Janssen - Anja Neggers T.d. - Ria van Doormaal - Sjan Hesselmans.
Op de grond zittend v.l.n.r. Henk van de Ven - Yvonne Janssens - Maarten van den Hout - Hennie Mallens - Hennie de Kroon - Ellie van Bijsterveldt Q.d. - Gonnie van de Vondervoort - Jack Kroot - Liesbeth van Breda - Ans Geerts - Marie van Ham.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Terug
Naar boven
Naar boven
Terug